کلیدواژه‌ها = دیابت
اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 204-214

معصومه نوروزی؛ سعید ولی پور چهارده چریک


اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه تمشک (Rubus fruticosus L.) بر عملکرد آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با استرپتوزوتوسین

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 105-113

نوشین امینی؛ عبدالحسین شیروی؛ ناصر میرازی؛ ویدا حجتی؛ رقیه عباسعلی پورکبیرره


بررسی اثرعصاره آبی هسته انگور (Vitis Vinifera) بر آسیب بیضه ای در موش های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 271-278

سمیه حیدری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


اثر پیشگیرانه ترکیب سولفات روی و عصاره هیدروالکلی گل سیر بر دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بر موش سفید صحرایی نر

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-41

وحید حسنوند؛ نامدار یوسف وند؛ کاظم حاتمی