کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
مطالعه مورفولوژی، هیستولوژی و هیستوشیمی مجرا و ضمائم گوارشی ماهی شاه کولی بالغ دریای خزر (Alburnus chalcoides)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 267-280

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمد رضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد؛ ایرج پوستی؛ زهرا خوشنود


تکامل مراحل لاروی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با تاکید بر تعیین زمان تغذیه فعال

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 257-270

مهین ایمانی؛ بهرام فلاحتکار