کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
مطالعۀ هیستومورفولوژی سیر تکوین مخچه در جنین قرقاول(Phasianus colchius)

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 322-338

10.22034/jar.2023.2302

منصوره عزیزی؛ احمدعلی محمدپور


بررسی میکروسکوپی اجسام بالبیانی (Balbiani body) در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، ماهی بیاح (Planiliza abu)، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 235-244

محترم خدابخشیان؛ سلماز شیرعلی؛ رحیم عبدی


بررسی تغییرات بافتی آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه کوتاه مدت با سطوح مختلف شوری

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 304-315

رضا فرشادیان؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ حسین پاشا زانوسی؛ احمد نگین تاجی


مطالعه ی مقایسه ای ساختار بافتی کلیه در گونه های مختلف ماهیان از خانواده های غالب شمال غرب خلیج فارس

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 331-339

عبدالعلی موحدی نیا؛ مریم اسلامی؛ محمد تقی رونق؛ نگین سلامات


مطالعه مورفولوژی و هیستوشیمی دستگاه تولید مثل جکوی انگشت برگی ورنرAsaccus elisae (Werner, 1895) نر و ارتباط آن با فصول مختلف سال

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 131-140

پربا پرتو؛ نصرالله رستگار پویانی؛ آذر خالصه؛ فریبا نوری؛ شهرام میرآقایی؛ نسیم خزایی


ساختار آناتومیک و بافت شناسی اندام ژاکوبسون در جوجه تیغی گوش بلند نر(Hemiechinus auritus)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 98-109

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه


مقایسه ویژگیهای تشریحی و بافت شناسی اندام وومرونازال در دو مار غیرسمی Eirenis collaris و Typhlops vermicularis

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 327-339

احمد قارزی؛ پریسا یوسفی؛ محسن عباسی


بررسی وضعیت جنسیتی تاس ماهیان نابالغ صید شده از آبهای ایرانی حوضه جنونی دریای خزر طی سالهای 1383-1384

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-58

2715

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود توکلی