کلیدواژه‌ها = جلبک های میکروسکوپی
رشد و تولید روتیفر آب شیرین Euchlanis dilatata (Monogononta: Euchlanidae) تغذیه شده با جیره های مختلف

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 198-209

امیدوار فرهادیان؛ لیلی دقیقی؛ عیسی ابراهیمی درچه


تاثیر ترکیبی رژیم های نوری و جیره‌های غذایی جلبکی بر رشد و تولید در آنتن‌منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 194-206

دلارام تقوی؛ امیدوار فرهادیان؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ یزدان کیوانی