1. شناسایی فون پرندگان پارک جزیره ای شادی اهواز در دو فصل زمستان و بهار

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 462-473

چکیده
  تغییرات جمعیت پرندگان پارک جزیره¬ای شادی در دو فصل زمستان 1391 و بهار 1392 شمارش و شناسایی شد. این پارک به صورت جزیره در داخل رودخانه کارون قرار دارد، و توسط پلی به سمت ساحل غربی روخانه کارون مرتبط است. مساحت آن حدود 7/1 هکتار می باشد. دردو فصل زمستان و بهار37 گونه پرنده متعلق به 18تیره در این پارک توسط دوربین چشمی10×40 با مشاهده مستقیم، ...  بیشتر