کلیدواژه‌ها = استخوان شناسی
استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 86-95

مونا گوهرى منش؛ ناصر مهدوى شهرى؛ فرشته قاسم زاده؛ فائزه یزدانى مقدم


استخوان شناسی ساختار سر در سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus bergianus) رودخانه سفیدرود

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-34

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری