کلیدواژه‌ها = دریای عمان
استفاده از آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان کیتون (Acanthopleura vaillantii) به‌عنوان نشانگر آلودگی فلزات سنگین در مناطق بین جزر و مدی دریای عمان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 30-48

فهیمه قائمی احمدآباد؛ پروین صادقی؛ حسن زادعباس شاه آبادی


تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 262-271

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


بررسی اثرات برخی عوامل محیطی روی تنوع و تراکم دوکفه ایهای سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 263-273

ثمانه اصغری؛ محمدرضا احمدی؛ فلورا محمدی زاده؛ کیوان اجلالی