کلیدواژه‌ها = زیستگاه
پراکنش گونه‌های دو جنس Aporrectodea و Dendrobaena (Clitellata: Megadrili)در ایران

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 358-371

ربابه لطیف؛ اتابک روحی امینجان


شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 217-232

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر گستره پراکنشی زنبورخوار سبز کوچک(Merops orientalis) در جنوب ایران: مطالعه موردی در استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 98-109

علی غلامحسینی؛ فاطمه بهارلو


مدل ترکیبی نوین به منظور اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب زیستگاه گونه قرقاول ارسباران (Phasianus colchicus colchicus)

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 136-152

مهدی عالی پور اردی؛ سعید نادری


ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه مهاجم جکوی شکم زرد خانگی Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 در ایران با استفاده از مدل سازی پراکنش گونه ای

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 431-440

محبوبه سادات حسین زاده؛ منصور علی آبادیان؛ اسکندر رستگارپویانی