کلیدواژه‌ها = موش
ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت کبد موش های نرNMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 195-207

محمد علی شریعت زاده؛ فاطمه مقدمی؛ پریسا مالکی


بررسی اثرات عصاره میوه عناب (Ziziphus jujube) بر استرس اکسیداتیو هیپو کامپی و اختلال حافظه فضایی القاء شده با مورفین در موش صحرایی نر

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 244-256

زهرا هراتیان؛ فرهاد ولی زادگان؛ باقر سید علیپور


اثرات هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی تیامین بر کبد موش‌های مواجهه شده با اکسید مس و نانوذره‌ی اکسید مس

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 161-177

رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمدسعید حیدرنژاد؛ عبدالناصر محبی؛ فتانه مسیبی


اثر نانوذرات اکسید روی بر فاکتور التهابی TGF-β، میزان بیوشیمیایی LDH سرمی و تغییرات بافتی در کبد موش

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-45

مریم حامدی؛ رحمت الله فتاحیان دهکری؛ محمد سعید حیدرنژاد؛ محسن مبینی دهکردی