کلیدواژه‌ها = بیضه
مطالعه هیستوفیزیولوژیک بیضه در گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس طی دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-36

فریده پرفروغ؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 292-299

فاطمه فارسی؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه


بررسی چرخه اسپرماتوژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-137

رضا بهنیافر؛ ویدا حجتی؛ عبدالحسین شیروی؛ سید محمد کشاورز


مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک افلوکساسین برقطر لوله های اسپرماتوژنز دررت نربالغ و اثردرمانی ژله رویال برآن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 146-154

سیران حسامی؛ وحید نجاتی