کلیدواژه‌ها = مطلوبیت زیستگاه
بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-108

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری


توزیع گونه خفاش لب کوتاه Schreber, 1774) Pipistrellus pipistrellus) تحت تاثیر تغیرات اقلیمی: شناسایی پناهگاه های اقلیمی و سنجش کارایی مناطق حفاظت شده

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-56

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ مسعود یوسفی


شناسایی دالان‌های زیستگاهی گوسفند وحشی ارمنی (Ovis Orientalis) در بستر سیمای سرزمین مبتنی بر تئوری مدارهای الکتریکی (مطالعه موردی: مناطق لشگر‌در و گلپر‌آباد)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 316-330

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ احسان کرمی؛ سید مجید حسینی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa) در منطقه شکارممنوع قراویز و استان کرمانشاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 340-352

پیمان کرمی؛ محمد کمانگر؛ سید مجید حسینی