کلیدواژه‌ها = رسیدگی جنسی
تغییرات بیان ژن Kiss1 در بافت مغز جنس نر و ماده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در مراحل مختلف رشد گناد

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-14

محدثه داودی؛ بهروز حیدری


مقایسه برخی پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسمای خون و موکوس پوست جنس ماده ماهی قرمز (Carassius auratus) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 123-135

زهرا روستا؛ بهرام فلاحتکار؛ میرمسعود سجادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ پاتریک کستمونت


زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 42-53

عالی حسینی؛ ابراهیم ستوده؛ زهره موسوی؛ مهدی محمدی؛ اکبر عباس زاده