کلیدواژه‌ها = بافت شناسی لوله گوارش
بررسی رژیم غذایی و بافت‌شناسی لوله گوارش لوچ ماهی Turcinoemacheilus bahaii در رودخانه زاینده‌رود

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی درچه؛ مهسا برهانی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله