کلیدواژه‌ها = کلستاز
بررسی آسیب به شبکه کوروئید وافزایش بیان پروتئین آکواپورین نمره 1 به دنبال القا مدل کلستاتیک در موش ویستار نر

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 37-44

سمیه جباری خورده بلاغ؛ شهربانو عریان؛ دلارام اسلیمی اصفهانی


تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 90-97

شهربانو عریان؛ محمد نبیونی؛ دلارام اسلیمی اصفهانی