کلیدواژه‌ها = آنسفالوپاتی کبدی
تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 90-97

شهربانو عریان؛ محمد نبیونی؛ دلارام اسلیمی اصفهانی