کلیدواژه‌ها = هیستولوژی
مطالعه مورفولوژی، هیستولوژی و هیستوشیمی مجرا و ضمائم گوارشی ماهی شاه کولی بالغ دریای خزر (Alburnus chalcoides)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 267-280

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمد رضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد؛ ایرج پوستی؛ زهرا خوشنود


مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی هپاتوپانکراس شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-44

ابراهیم پیراسته؛ بهنام سلیمی؛ احسان سلیمی ناغانی