کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 204-214

معصومه نوروزی؛ سعید ولی پور چهارده چریک


اثر پپتید زیست فعال مشتق از ماهی ساردین برلوله‌های اسپرم‌ساز متعاقب القاء تنش حرارتی در موش صحرایی نر بالغ

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 126-140

مهسا ولی زاده؛ وحید نجاتی؛ علی شالیزارجلالی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ غلامرضا نجفی


اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه تمشک (Rubus fruticosus L.) بر عملکرد آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با استرپتوزوتوسین

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 105-113

نوشین امینی؛ عبدالحسین شیروی؛ ناصر میرازی؛ ویدا حجتی؛ رقیه عباسعلی پورکبیرره


بررسی کمی و کیفی سینتی گرافی کلیه موش صحرایی سالم نژاد ویستار پس از تجویز زعفران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 508-518

داریوش وثوق؛ عادل میرجردوی


اثر پیشگیرانه ترکیب سولفات روی و عصاره هیدروالکلی گل سیر بر دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بر موش سفید صحرایی نر

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-41

وحید حسنوند؛ نامدار یوسف وند؛ کاظم حاتمی


جهت گردش شاخصی جهت پیش بینی میزان یادگیری و بیاد آوری در ماز آبی موریس

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 138-145

نرجس السادات حایری؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان