کلیدواژه‌ها = شهرستان دیر و کنگان
بررسی اکولوژیک شکم پایان منطقه بین جزر و مدی شهرستان‌های دیر و کنگان

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 405-416

الهام فقیه نژاد؛ عبدالرحیم پذیرا؛ سیده مریم امامی