کلیدواژه‌ها = Cyprinus carpio
نسبت‌های اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n به 6-n: اثرات بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بدن در ماهیان جوان کپور معمولی، Cyprinus carpio

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 223-238

خلیل مینابی؛ محمد ذاکری؛ جاسم مرمضی؛ وحید یاوری؛ سید محمد موسوی


اثر تنش شوری روی بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل غذایی دانه شنبلیله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 46-55

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمان پور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


تعیین غلظت نیمه کشنده روی (LC5096h, ZnSO4) در ماهی کپور (Cyprinus carpio) تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 119-125

27112

محمد فرهنگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ فرامرز رستمی چراتی