کلیدواژه‌ها = شکم‌پایان کشککی
شناسایی گونه‌های خانواده Nacellidae Thiele, 1891 در جزیره هرمز (خلیج فارس)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 324-338

زهرا میسوری؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ سید جعفر سیف آبادی