موضوعات = تکوین
بررسی میکروسکوپی اجسام بالبیانی (Balbiani body) در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، ماهی بیاح (Planiliza abu)، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 235-244

محترم خدابخشیان؛ سلماز شیرعلی؛ رحیم عبدی


مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کلیه موش NMRI به دنبال سمیت القا شده با نانو ذرات نقره

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 166-180

محمد علی شریعت زاده؛ مهناز گودرزی


ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت کبد موش های نرNMRI متعاقب سمیت نانو ذرات نقره

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 195-207

محمد علی شریعت زاده؛ فاطمه مقدمی؛ پریسا مالکی


بازبرنامه ریزیِ مستقیمِ سلول‌های فیبروبلاست موشی به سلول‌های شبه پیش ساز قلبی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 403-412

محمود تلخابی؛ فیروز جنت علیپور؛ المیرا رضائی زنوز


مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک افلوکساسین برقطر لوله های اسپرماتوژنز دررت نربالغ و اثردرمانی ژله رویال برآن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 146-154

سیران حسامی؛ وحید نجاتی


بررسی هیستولوژلوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی اثرات نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روند تکوین کبد جنین موش سوری نژاد NMRI

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-222

مریم قریشی؛ محمد نبیونی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا رستمی؛ لطیفه کریم زاده باردیی


اثرات کورکومین بر کبد رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده با استرادیول والرات

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 106-118

محمد نبیونی؛ ویدا حجتی؛ آزیتا قربانی؛ لطیفه کریم زاده باردئی


تأثیر نانو ذره کیتوسان در درمان سوختگی بر روی موش نر بالغ نژاد NMRI

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 282-292

نازنین جباری؛ کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری


مقایسه عصاره آبی بذر و برگ شویدAnethum graveolens L.) ) برتغییرات هیستومورفومتریک رحم و تخمدان موش صحرایی

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 116-124

زهرا آب پیکر؛ پروین لهراسبی؛ ملیحه الزمان منصفی