موضوعات = حشره شناسی
بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در منطقه شاهرود (استان سمنان) و تعیین گونه غالب

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 141-155

مونا توزنده جانی؛ مریم عجم حسنی


تأثیر چهار رقم برگ توت بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 284-296

علی صادقی خامنه ای تبریزی؛ جلال جلالی سندی؛ سهراب ایمانی؛ علی احدیت


بررسی خاصیت حشره کشی اسانس صمغ بنه Pistacia atlantica Desf. subsp. Kurdica (Zohary) بر روی بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 208-221

سرور فتحی؛ امین صادقی؛ مصطفی معروفپور


مطالعه کروموزوم‌های Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) در مرحله پاکیتن با روش اسکواش

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 257-262

فاطمه فارسی؛ جاماسب نوذری؛ عیسی ظریفی آناخاتون


واکنش های دفاع سلولی لارو لیسه سیب در برابر تنش های گرسنگی و دمایی و باکتری بیماریزای Bacillus thuringiensis

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 75-89

مریم عجم حسنی؛ مریم محمودزاده


بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 253-258

هدیه جعفری؛ بهزاد مسیحی پور؛ علیرضا فروزان


تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 292-299

فاطمه فارسی؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه


ارزیابی پاسخ رفتاری و انتقال کنیدی توسط شپشة آرد Tribolium castaneum در حضور قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی ارقام مختلف گندم

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 38-48

سعیده غایب؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی


بررسی‌ زیست شناسی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای داریون استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 70-78

مریم معرفی


اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر شایستگی شتة مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 25-34

آرزو اللهی؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی


اثر عصاره اتانولی گیاهان دارویی شاتره، (Fumaria parviflora)، فرفیون، (Euphorbia helioscopia) و بومادران، (Achillea wilhelmsii) روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، (Tribolium castaneum)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 45-55

رؤیا تقی زاده؛ نیر محمدخانی


فون زنبورهای بالاخانواده (Cynipoidea (Hymenoptera در منطقه سیستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 249-260

حسین براهوئی؛ فاطمه گلی محمودی؛ سلطان روان؛ احسان رخشانی؛ عباس خانی


تعیین نقطه فوق سرما و برخی از عوامل مؤثر بر آن در پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis Hubner(Lep.: Pyralidae)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-43

زهرا حکمت؛ مرتضی موحدی فاضل؛ کبری فتوحی