دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر تزریق صفاقی اسید آمینه تریپتوفان بر بیان ژن CRF و NPY در جوجه گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

لادن عمادی؛ بلال صادقی؛ نصرت صالحی نژاد؛ کیوان نژادبخش


استفاده از آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان کیتون (Acanthopleura vaillantii) به‌عنوان نشانگر آلودگی فلزات سنگین در مناطق بین جزر و مدی دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

فهیمه قائمی احمدآباد؛ پروین صادقی؛ حسن زادعباس شاه آبادی


تغییرات بیان ژن Kiss1 در بافت مغز جنس نر و ماده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در مراحل مختلف رشد گناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

محدثه داودی؛ بهروز حیدری


اثر برخی عوامل محیطی روی شاخص‌های اندازه بدن (طول، وزن خشک و وزن خاکستر) و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حسین رحمانی؛ فائزه عصاریان نوش‌آبادی؛ آلبرتو باست


بررسی عصاره گیاه زیرفون بر تخریب حافظه کاری القاء شده با اسکوپولامین در موش‌های صحرایی نر: مشارکت مکانیسم‌های آنتی اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

باقر سید علیپور؛ فرهاد ولی زادگان؛ سیاوش خیاط عمرانی؛ احسان نظیفی


تغییرات زمانی و مکانی ساختار جمعیت یک روزه ها Ephemeroptera و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رودخانه تجن – استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

سامره باقری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ ییندریشکا بویکووا؛ روح اله اسماعیلی


بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمدشریف رنجبر؛ مرضیه انصاری نژاد؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


نقش و اهمیت برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه رودبابل، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

آزاده مرادپور درازکلایی؛ سارا حق پرست؛ حسین رحمانی؛ عباسعلی آقایی مقدم


بررسی الگوی فلس و بدشکلی بدن در جمعیت‌های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دریای خزر و ماهیان مولد پرورشی در مراکز تکثیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

رویا بختیار؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمدحسین مرادی؛ پائولینو مارتینز