دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


شناسایی پناهگاه‌های اقلیمی گونه بز وحشی (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) در اقلیم آینده ایران به منظور حفاظت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

نفیسه فقیه سبزواری؛ آزیتا فراشی


شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1401

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به Gammarus lordeganensis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

معصومه مهدیان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ خجسته ملک محمد؛ حمزه اورعی


بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه‌های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه‌آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

سمیه اراضی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی


بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

وحید اکملی؛ مریم شامحمدی؛ پیمان کرمی


بررسی تغییرات جمعیت حیات وحش و تغییرات رویشگاه‌های پارک ملی گلستان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

پوریا سپهوند؛ لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری


بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه شترمرغ (‌ Struthio camelus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

قدرت عبادی مناس؛ غلامرضا نجفی


پراکنش گونه‌های دو جنس Aporrectodea و Dendrobaena (Clitellata: Megadrili)در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

ربابه لطیف؛ ربابه لطیف؛ اتابک روحی امینجان