دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازنگری وضعیت تاکسونومی دلفین گوژپشت خلیج فارس (Cetacea:Delphinidae) Sousa plumbea با استفاده از ژن میتوکندریایی D-LOOP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمدشریف رنجبر؛ مرضیه انصاری نژاد؛ عدنان شهدادی؛ مژده رام


نقش و اهمیت برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماهیان رودخانه رودبابل، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

آزاده مرادپور درازکلایی؛ سارا حق پرست؛ حسین رحمانی؛ عباسعلی آقایی مقدم


بررسی الگوی فلس و بدشکلی بدن در جمعیت‌های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دریای خزر و ماهیان مولد پرورشی در مراکز تکثیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

رویا بختیار؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمدحسین مرادی؛ پائولینو مارتینز


اثرات رژیم کم فرکتوز همراه با مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

بابک حسن خان؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی


تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در زیرحوضه‌های رودخانه سیروان با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

زهرا مهربانی؛ سهیل ایگدری


انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی: بررسی اثر کاهش سطح آب بر رشد، دگردیسی و بقا لاروهای قورباغه سبز لوانت (Pelophylax bedriagae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

جهان موسوی؛ سمیه ویسی؛ مظفر شریفی


بررسی اسکلتوکرونولوژی لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (خزندگان: لاک‌پشت‌ها: ژئوامیدیده) در رودخانه‌ی کارون در منطقه اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

لیلا صالحی؛ بهزاد فتحی نیا؛ Hossein Farasat