Ethanolic ginger extract on body weight and breast cancer tumor growth in mice BALB / C

Document Type : Research Paper

Authors

2746

Abstract

The breast cancer is one of the common cancers in women. Ginger is due to the polyphenols compounds has antioxidant properties, anti-inflammatory and strong analgesic.Due to these effects, The aim of present study investigated to be theGinger Ethanolic effects on body weight and breast cancer tumor growth in mice, female BALB /C.
Methods: In this study, female mice 6 to 8 weeks in the 4 groups (n=5) groups. These include cancer group received normal saline, cancer receiving different doses of ethanolic ginger (20,50,100 mg / kg). All groups were treated intraperitoneally for 21 days and after this period, mice were anesthetized and the tumor removed the size and weight was determined. After recording the all data,statistical analysis and comparison based on one-way ANOVA and Tukey's test was performed.
Conclusion:The findings suggest that differences in initial body weight of the mice receiving the second dose 100 compared to mice receiving saline breast cancer increased significantly. But tumor size in a dose 50 and tumor weight at doses of 20 and 50 cancer group receiving saline was significantly lower .
This is probably due to antioxidant effects of ethanol extract of ginger is caused by increased appetites.
Keywords: breast cancer, Ethanolic extract of ginger, body weight of mice, tumor growth, BALB /C mic.

Keywords

بررسی اثر عصاره اتانولیک زنجبیل بر وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده BALB/C

نسرین حیدریه و مریم فرجی*

قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

تاریخ دریافت: 5/2/92                 تاریخ پذیرش: 1/8/92

چکیده

سرطان سینه یکی از سرطان­های شایع در زنان است. علی­رغم  وجود روش­های درمانی جدید به علت عوارض جانبی داروهای شیمیایی، برای درمان آن به گیاهان دارویی روی آورده شده است. زنجبیل به عنوان ادویه مصرف گسترده­ای در رژیم غذایی سراسر جهان دارد. این گیاه به دلیل دارار بودن ترکیبات پلی فنولیک از خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی وضد دردی قوی­ای برخوردار است. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره اتانولی زنجبیلبروزن بدن و روند رشد تومور در سرطان پستان موشBALB/c می­باشد. در این تحقیق موشهای ماده Balb/c 6 تا 8 هفته ای (gr23-16) در 4 گروه(  n=5) تقسیم شدند. که عبارتند از گروه سرطانی دریافت کننده نرمال سالین، گروه های سرطانی دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره اتانولیک زنجبیل (mg/kg 20،50،100). توموری نمودن به این ترتیب بود که تحت شرایط استریل تومورها از یک موش با سرطان خود به خودی سینه جدا و به قطعات تقریبا پنج میلیمتری تقسیم شدند. ابتدا موش ها بیهوش شده و از طریق جراحی قطعات توموری در زیر پوست ناحیه پهلوی راست آنها پیوند زده و با کلیپس مخصوص بخیه شد. تمامی گروه ها به مدت 21 روز به صورت درون صفاقی تحت تیمار قرار گرفتند و بعد ازاین مدت موش ها را بیهوش نموده، تومور را جدا کرده اندازه و وزن آن نیز تعیین شد. پس از ثبت تمامی داده ها، آنالیز آماری بر مبنای مقایسه میانگین ها و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند که اختلاف وزن بدن ثانویه از اولیه در موشهای دریافت کننده دوز 100
 mg/kg نسبت به موش های سرطانی دریافت کننده سالین افزایش معنی داری (P<0.05* ) دارد. اما اندازه تومور در دوز mg/kg 50 و وزن تومور در دوز های 20 و  mg/kg50 نسبت به گروه سرطانی دریافت کننده سالین کاهش معنی داری یافته بود (P<0.05*). احتمالا این اثرات ناشی از خواص آنتی اکسیدانی و حاصل از افزایش اشتهای عصاره اتانولی زنجبیل می باشد.

واژه­های کلیدی: سرطان پستان، عصاره اتانولی زنجبیل، وزن بدن موش، رشد تومور، موشBALB/C 

* نویسنده مسئول، تلفن: 37780001-0251، پست الکترونیکی:  augustf1983@gmail.com 

مقدمه

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان در زنان است وعلت اصلی مرگ در اثر بدخیمی، در زنان 40 تا 44 ساله را تشکیل می­دهد. این سرطان مسئول 33 درصد تمام سرطان­های زنان و 20 درصد مرگ ناشی از سرطان می باشد (27). امروزه درمان­های متداول سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی می­باشد، با اینکه در اغلب سرطانها مشکل اصلی شکست درمان متاستاز سلولهای سرطانی می­باشد، متاسفانه باید گفت که جراحی و رادیوتراپی تنها در درمان سرطان­های موضعی کاربرد دارند و در مورد متاستازهای سرطانی کارایی ندارند. در چنین مواردی روش درمان اغلب بر پایه شیمی درمانی استوار است. البته کارایی این روش هم به خاطر اثرات جانبی سمی که در دوزهای بالا دارد عملاً محدود می باشد، اما به خوبی معلوم شده است که این نوع از درمان حتی بیشتر ازخود سرطان باعث تضعیف و از بین بردن سیستم دفاعی بدن، بی اشتهایی، تهوع و کاهش وزن می­شوند. لذا به دلیل اثرات جانبی بالای داروهای شیمیایی وکمتر بودن این اثرات در گیاهان دارویی گرایش محققین به سمت این گیاهان و استفاده از ترکیبات فعال آن در درمان سرطانها افزایش یافته است. در طی سالهای اخیر گیاهان متعددی در درمان سرطان مورد بررسی قرارگرفتند و اثرات آنتی اکسیدانی بسیاری از این ترکیبات گیاهی به اثبات رسیده است.گیاه زنجبیل به عنوان دارو، ادویه وخوراک لذیذ در دنیا استفاده می­گردد (38).ترکیبات زنجبیل شامل منوترپن­ها، آلدییدها، سیترال (Citral) و سزکوئی­ترپن (Sesquiter penes)­های هیدروکربنه (عامل بو و عطر زنجبیل)فارنسن و مشتقات اکسیژنه آن که شامل زینجبرن (Zingiberne)، آر- کورکومن(A-R-Curcumene)، بتاسزکویی فلاندرن (B-Sesquiphellandrene) و بتا- بیزابولن (B-bisabolene) پیروگالول ها (Pyrogalloles) جینجرول ها (gingerols) و شوگائل­ها (shogaols)، پارادول، زینجرون و روغن­های فراری است که 3 درصد وزن زنجبیل تازه را تشکیل می دهند (13،8). دیگر ترکیبات برگرفته از ریشه ی زنجبیل، ژرمانیوم آلی(Ge-132) یا 2-کربوکسی اتیل ژرمانیوم سکویی اکسید و کوئرستین 12 است که نقش مهمی در تأثیرات داروشناختی گیاهان بازی می­کنند (22). زنجبیل اثرآنتی اکسیدان داشته و همچنین دارای خاصیت ضد دردی، ضد باکتریایی، مسکن، تب بر و کاهنده کلسترول خون می­باشد (23، 28 و 38). لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرعصاره اتانولی زنجبیل بر وزن بدن و روندرشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c می باشد.

مواد و روشها

حیوانات آزمایشگاهی: تعداد20 عدد موش ماده BALB/c با سن تقریباً 6 تا 8 هفته و وزن تقریبی23- 16 گرم از انستیتوپاستور تهران خریداری شدند و در شرایط استاندارد نگهداری حیوانات آزمایشگاهی (12/12 روشنایی/ تاریکی، غذای پلت استاندارد، دمای 24 درجه و رطوبت 52) نگهداری شدند. ضمناً موشها پس از انتقال به حیوان خانه بمدت یک هفته به منظور تطبیق با شرایط محیط جدید نگهداری شدند وپس از آن مطالعه بر روی آنها شروع شد.

گروه­ها: در مرحله عملی تحقیق، تعداد 20 سرموش به صورت تصادفی به 4 گروه (5n=) تقسیم شدند شامل سرطانی دریافت کننده نرمال سالین و 3 گروه سرطانی دریافت کننده دوزهای عصاره اتانولیک زنجبیل (mg/kg20،50mg/kg  و mg/kg100)، قرار گرفتند.

عصاره­گیری: 500 گرم ریزوم تازه­ی زنجبیل از عطاری تهیه و بعد از شستشو، مقدار مشخصی از آن پوست گرفته شد، سپس به تکه­های نازک بریده می­شود، آنگاه به مدت 1 روز در محیط مناسب، بدون نور قرار داده و پس از خشک شدن پودر شد، سپس توسط حلال خود یعنی اتانول 96 درصد، به مدت 6 ساعت سوکسله شد و بعد از قرارگرفتن در روتاری با دور50 در زمان 50-45 دقیقه و دمای 45 درجه سانتی­گراد در نهایت عصاره عسلی و تیره رنگ اتانولی زنجبیل، به دست آمد که آن را به یک ظرف با پوشش آلومینییومی منتقل کرده و سپس جهت تبخیر حلال عصاره به مدت 24 ساعت در دستگاه دسیکاتور با پمپ خلاء قرار گرفت و پودر حاصله جهت جلوگیری از آلودگی و برای ادامه آزمایش، در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد.

توموری نمودن موشها: پس از تایید موش توموری مدل سرطان خودبه خودی (Spontaneous) پستان توسط دکتر زهیر محمد حسن (مبتکر این روش و استاد ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس)، موش سرطانی را نخاعی نموده و تومور بصورت استریل از بدن آن خارج و در نرمال سالین استریل با اسکالپل وتیغ جراحی به قطعات تقریباً 5 میلی­متر مکعبی تقسیم شد، سپس هر کدام از موشهای مورد آزمایش با تزریق داخل صفاقی کتامین (با دوزmg/kg10) بیهوش شده و قطعات تقسیم شده تومور با روش جراحی در زیر پوست ناحیه پهلوی راست آنها پیوند زده شد و جای جراحی با کلیپس مخصوص بخیه زده شد. حدود یک هفته بعد از پیوند، رشد تومورها با چشم قابل دیدن بود.

تزریق دوزهای مختلف زنجبیل (20mg/kg،50mg/kg و 100mg/kg)، در نهایت رعایت اصول اخلاقی برای هر گروه به مدت 21 روز، هر روز یک بار از طریق داخل صفاقی انجام گرفت. گروه کنترل در این مدت سالین دریافت نمود. لازم به ذکر است که دوز مرگ این عصاره بصورت خوراکی mg/kg1000 و به صورت تزریقی mg/ml458 می­باشد.

اندازه­گیری وزن موشها: قبل از تزریق و در طی 21 روز، موشها مورد اندازه­گیری وزن قرارگرفتند. در مدت آزمایش آب و غذای کافی در اختیار موشها قرار گرفت.

اندازه گیری رشد تومور: طول و عرض تومور در طی 21 روز و همچنین بعد از خارج کردن تومور از بدن بوسیله کولیس ورنیه اندازه­گیری شد. اندازه تومور با فرمول زیر بدست آمد:

5/0× 2(عرض)× (طول)= اندازه تومور

اندازه گیری وزن تومور: بعد از بیهوش کردن موش­ها با اتر تومور از بدن خارج و وزن آنها تعیین گردید.

 

 

 

   شکل 1- اندازه­گیری وزن موشها                                                        شکل2- اندازه گیری رشد تومور

 

 

 

شکل3- اندازه گیری وزن تومور

 

آنالیز آماری داده­ها: داده­ها با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ony-wayANOVA) و تست Tukeyمورد تجزیه قرار گرفتند وسطح معنی­دار بودن 05/0p< در  نظر  گرفته

شد.

نتایج

در  این  تحقیق  اثر عصاره  اتانولیک  زنجبیل  بر وزن بدن

موش و رشد تومورکه شامل پارامترهای چون اندازه تومور، وزن تومور است، در سرطان پستان موش ماده Balb/c مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن بدین شرح می­باشد.

بررسی اثر عصاره زنجبیل بر وزن بدن موش­ها: موش­های سرطانی دریافت کننده سالین و سرطانی دریافت کننده دوزهای mg/kg100 و 50 ، 20 در طول 21 روز وزن­گیری شدند. نتایج نشان می­دهند در مقایسه وزن بدن بین گروه­های سرطانی دریافت کننده دوزهای mg/kg50 و20زنجبیل و گروه سرطانی دریافت کننده سالین تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید، اما افزایش معنی­دار در اختلاف وزن ثانویه از اولیه بین گروه سرطانی دریافت کنندۀ دوز mg/kg100 زنجبیل با گروه سرطانی دریافت کننده سالین وجود داشت (P<0.05*) (نمودار1). موش­های ماده و سرطانی Balb/c در 21 روز دوزهای مختلف mg/kg 100 و 20 ،50 زنجبیل را به صورت درون صفاقی دریافتکردند. وزن بدن در طی این مدت ثبت گردید. نمودارها نشان دهنده میانگین ± انحراف معیار از میانگین (Mean±SEM) می­باشند )5=.(n

 

 

 

]

*

Cancer

+

saline

 

Cancer

+

ginger20

 

Cancer

+

ginger 50

 

Cancer

+

ginger 100

 

0.00

1.00

2.00

 

]

]

]

group

  (*p<0/05)     

نمودار 1- اثر دوزهای مختلف زنجبیل بر وزن بدنموش های سرطانی

 

 

*

 

Cancer

+

Saline

Cancer

+

ginger20

Cancer

+

ginger 50

Cancer

     +

ginger100

   0.00

400.00

]

]

]

]

(*p<0/05)

 800.00

  1200.00

 

نمودار 2- اثر دوزهای مختلف زنجبیل بر اندازه تومور سرطانی


بررسی اثر عصاره زنجبیل بر اندازه تومور: موشهای سرطانی دریافت کننده دوز mg/kg20 زنجبیل از نظر اندازه تومور نسبت به گروه سرطانی دریافت کننده سالین کاهش داشت اما معنی­دار نبود. موشهای سرطانی دریافت کننده دوز mg/kg 100 زنجبیل از نظر اندازه تومور، نسبت به گروه سرطانی دریافت کننده سالین افزایش اندکی داشت که البته معنی­دار نبود. تنها موشهای سرطانی دریافت کننده دوز mg/kg50 زنجبیل از نظر اندازه تومور، کاهش معنی­داری نسبت به گروهسرطانی دریافت کننده سالین نشان دادند (نمودار2).(*p<0.05,n=5)

موش­های ماده و سرطانی Balb/c در 21 روز دوزهای مختلف mg/kg 100و20،50 زنجبیل را دریافت کردند. در انتها تومور خارج شده و اندازه آن تعیین گردید. نمودارها نشان دهنده میانگین ± انحراف معیار از میانگین Mean±SEM)) می باشند )5=.(n

بررسی اثر عصاره زنجبیل بر وزن تومور: موش­های سرطانی دریافت کننده دوزmg/kg100 زنجبیل، از نظر وزن تومور افزایش و کاهش معنی­داری نسبت به گروهسرطانی دریافت کننده سالین نشان ندادند اما موش­های سرطانی دریافت کننده دوز mg/kg20،50 زنجبیل از نظر وزن تومور، کاهش معنی­داری نسبت به گروهسرطانی دریافت کننده سالین نشان دادند (نمودار3).(*p<0/05, n=5)

موش­های ماده و سرطانی Balb/c در 21 روزدوزهای مختلف mg/kg100 و 20،50 زنجبیل را دریافت کردند. در انتها تومور خارج شده و وزن آن­ها تعیین گردید. نمودارها نشان دهنده میانگین ± انحراف معیار از میانگین (Mean±SEM) می باشند (5n=).

 

 

 

Cancer

+

Saline

cancer

+

ginger 20

cancer

+

ginger50

 

 

 

Cancer

      +

ginger 100

 

 

 

group

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

]

]

*

*

]

]

(*p<0/05)  

نمودار 3- اثر دوزهای مختلف زنجبیل بر وزن تومور سرطانی

 


بحث

سرطان پستان بعنوان یکی از شایعترین بدخیمی­های زنان در سراسر جهان بسیار مورد توجه می باشد (43). متاسفانه این نوع سرطان در بین زنان ایرانی نیز در حال پیشرفت می باشد (27). با توجه به این که پیشرفت تومور ارتباط بسیار نزدیکی با التهاب و استرس اکسیداتیو دارد، ترکیبی که خواص ضدالتهابی یا آنتی­اکسیدانی داشته باشد، می تواند یک عامل آنتی کارسینوژن باشدبسیاری از گیاهان و ادویه­جات دارای خاصیت فارماکولوژیک و بیوشیمیایی شامل، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهاب می­باشند که به نظر می­رسد در فعالیت­های آنتی­کارسینوژینک و آنتی­موتاژنیک دخالت دارند (37)، و همچنین از سویی تحقیقات در زمینه دستیابی به ترکیبات ضدسرطان از منابع گیاهی هر روزه ابعاد گسترده­ای پیدا می­کند (25). در مطالعه های مختلف تاثیر مواد حاصل از عصاره زنجبیل بر ممانعت از تکثیر سلولهای سرطان انسانی از مسیر آپوپتوزیس به اثبات رسیده است (37،20)، از دیگر اثرات زنجبیل بر بدن می توان به آنتی­تومور (29،30)، تحریک قاعدگی و رفع بی نظمی عادت ماهیانه (26،46)، مؤثر دراسپرماتوژنز (26) و افزایش میل جنسی، اشاره نمود (46). همچنین اثرآنتی­اکسیدان داشته و توانایی مهارکردن ترکیبات التهابی را داردکه به علت وجود جینجرول در آن است، بنابرین در آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت بکار رفته است (28و18). هم چنین طی تحقیقاتی که در محیط invivo مشخص شد، Ge-132(2- کربوکسی اتیل ژرمانیوم سکویی اکسید)، ترکیب رژمانیوم آلی می­باشد که از رشد تومور و متاستاز با برانگیختن ماکروفاژهای سم سلولی، جلوگیری می­کند و فعالیتهای ضد ویروسی در حیوانات و انسانها نشان می­دهد (41). خصوصیات پیشگیرانه سرطان در زنجبیل علاوه بر دارا بودن پلی­فنولیک­ها مربوط به فلاونوئیدهای موجود درآن نیز می­باشد (37). طی گزارشات رسیده سیر نیز به مانند زنجبیل به عنوان یک عنصر ضد التهاب و ضد سرطان دارای اهمیت ویژه­ای بوده و اثرات آنتی اکسیدانی­اش معروف است و مشابه زنجبیل کاهنده کلسترول خون است، همچنین دارای سطوح بالایی از ویتامینهای A و C و سطوح اندکی از خانواده ویتامینهای B می­باشد (3). کوئرستین به عنوان یکی از فلاونوئیدهای موجود در زنجبیل، به دلیل فعالیت آنتی­اکسیدانی قوی نقش ایمنی سلولی در برابر استرس اکسیدایتو دارد به نظر می­رسد این ترکیب نه تنها سلول­ها را از آسیب رادیکال آزاد با توجه به تأثیر آنتی­اکسیدانی خود حفظ می­کند، بلکه مرگ سلولی برنامه­ریزی شده از طریق فعالیت اکسایشی را برمی­انگیزد و از تومورزایی جلوگیری می­کند (34). همچنین گزارش شده است که گل گلرنگ نیز غنی از ترکیبات فلاونوئیدی نظیر کوئرستین است که بیشترین اثر را در کاهش کلسترول دارد (4). مطالعه دیگری در سال 1389 توسط دکتر افشاری و همکارانش، نقش عصاره الکلی زنجبیل تازه بر مهار سلول های سرطان پستان به صورت invitro (برون تنی) به اثبات رسیده است ولی تاکنون در محیطinvivo این امر انجام نشده است، لذا هد فاز تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر عصاره اتانولیک زنجبیل بر وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده نژاد Balb/c انجام گرفت. دربررسی تأثیر عصاره اتانولی زنجبیل بر وزن بدن، نتایج از این قرار است که در مقایسه وزن بدن بین گروههای سرطانی دریافت کننده دوزهای mg/kg50 و20زنجبیل وگروه سرطانی دریافت کننده سالین تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید، اما افزایش معنی­دار در اختلاف وزن ثانویه از اولیه بین گروه سرطانی دریافت کننده دوز mg/kg100 زنجبیل با گروه سرطانی دریافت کننده سالین وجود داشت. (P<0.05*) بر طبق تحقیقات انجام شده gingerols از جمله ترکیبات زنجبیل است که علاوه بر خاصیت تحریک و تولید بزاق و در نتیجه عمل بلع آسان (28)، بهبود سوء هاضمه و افزایش حرکات دودی لوله گوارش (28) در درمان کاهش اشتها نیز کاربرد فراوان دارد (16). زنجبیل به علت دارا بودن سزکویی ترپن­ها و به علت خاصیت آنتی اکسیدانی،علاوه بر حذف رادیکال­های آزاد، موجب حذف متابولیت­های فعال در بدن می­گردد (30و19). همان طور که قبلاً ذکر شده gingerols موجود در زنجبیل با خاصیت آنتی سروتونرژیک خود می­توانند گیرنده نوع 3 سروتونین را مهار کنند (32و36) پژوهشگران معتقد هستند مصرف طولانی مدت مهارکننده­های اختصاصی باز جذب سروتونین، باعث افزایش وزن بدن می­شوند (32). یافته­ها نشان می­دهند مهارکننده­های اختصاصی باز جذب سروتونین در طولانی مدت از طریق فعال کردن گیرنده­های 5HT2A باعث افزایش ترشح پرولاکتین می­شود (32)، بنابراین از طریق افزایش ذخیره چربی در بدن و افزایش رشد، وزن بدن را افزایش می­دهد. بر طبق بررسی­های دیگر که قبلاً اشاره شد مشخص شده است که زنجبیل دارای ویتامین A نیز می­باشد (35).ویتامین A یکی از عوامل رشد حیوانات است و فقدان تجربی این ویتامین دو موش موجب توقف رشد حیوان می­گردد. ویتامین A به رتینوئید تبدیل شده که موجب ذخیره چربی به صورت تری گلیسرید در بدن شده و موجب افزایش وزن بدن می­گردد (33). احتمالاً ویتامین A موجود در زنجبیل می­تواند موجب افزایش وزن بدن و جبران کاهش وزن از دست رفته شود. با توجه به مطالعات گذشته که در قسمت­های دیگر ذکر شد، زنجبیل با دارا بودن ویتامین B6 هم به عنوان ضدتهوع عمل می­کند و هم موجب افزایش وزن بدن می­شود (14)،بنابراین نتایج مطالعات گذشته با یافته­های پژوهش حاضر مطابقت دارد. در بررسی اثرعصاره اتانولی زنجبیل بر سایز تومور و وزن تومور گروه سرطانی دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره اتانولی درمقایسه با گروه سرطانی دریافت کننده سالین (کنترل)، نتایج حاکی ازکاهش معنی­دار دراندازه تومور و وزن تومور می­باشد. شوگائول و ترکیبات ساختمانی مشابه آن­ها در زنجبیل دارای خاصیت ضد التهابی بوده و این پروسه را از طریق مهار مسیرهای سیلکواکسیژناز و 5 لیپواکسیژناز، از بیوسنتزلوکوترین­ها و پروستاگلاندین­ها که جزء مواد التهابی هستند جلوگیری می­نمایند(12). که این مطلب با تحقیقات Felip و همکارانش هماهنگی دارد توسط آن­ها فعالیت آنتی­اکسیدانی و مهار پرواکسیداسیون لیپید به وسیله عصاره­های آبی و الکلی زنجبیل مشخص شد همچنین دریافتند که این گیاه به عنوان یک مهارکننده­ی دو­گانه­ی سیکلواکسیژنازو و 5 لیپواکسیژناز عمل می­کند که مهار پروستاگلاندین  (E2)را در برداشته و نسبت به داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مزیت درمانی بهتر و اثرات جانبی کمتر دارد (11) و هم چنین مانع از متابولیسم اسید آرشیدونیک که خود سبب تجمع پلاکت­ها و تشکیل ترومبوکسان­B2  و پروستاگلاندین D2 که از عوامل سرطان زا هستند، می­شدند (12،39).Blessy‌ همکارانش2009 در بررسی عصاره اتانولیک ریزوم زنجبیل بر کیست‌های ناشی از DMBA در موش‌های سوری نتایج نشان داده این عصاره علاوه برداشتن توانایی لیپیدپراکسیداتیو، با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود منجر به تغییرشکل نئوپلاستی شده و از تشکیل تومور جلوگیری می‌کند (9). افشاری و همکاران (1389) در بررسی اثر سیتوتوکسیسیته عصاره الکلی زنجبیل تازه بر سلول‌های سرطانی پستان و سرطان کبد دریافتند عصاره الکلی ریزوم تازه زنجبیل بر روی سلول‌های نرمال پستان و کبد (HPEG2) اثر سمی ندارد، ولی بر روی سلول‌های سرطانی با توجه به دوز ماده وزن تاثیر، اثرکشندگی و سیتوتوکسیته نشان می‌دهد، و تغییرات مورفولولوژی مشاهده شده بیانگر القای مرگ برنامه‌ریزی شده سلول (آپوپتوزیس) در سلول‌های سرطانی تیمار شده با زنجبیل می‌شود (2،1). Suzuki در سال (1997) طی بررسی بر روی gingerol حاصله از زنجبیل بر رشد تومور دریافتند این ترکیب تاثیر آنتی‌آنژیوژنیک بوده و مانع از رشد تومور و متاستاز آن می‌گردد (41).Yoshikawaو همکارانش در سال (1994)در بررسی آنتی اکسیدانی زنجبیل دریافتند که زنجبیل، فعالیت‌های ضداکسیداسیونی ضد التهابی وضد توموری دارد (45).Choudhari و دیگر محققانش در بررسی عصاره آبی زنجبیل بر روی سلول­های سرطانی، نتایج نشان داد این عصاره دارای ترکیبات پلی­فنولیک است که به طور مستقیم بر میکروتوبول­های سلول سرطانی اثر گذاشته و ساختمان آنها را شکاف می­دهد و منجر به تغییرات مورفولوژیکی شده و ویژگی ساختمانی و عملکردی توبولین و میکروتوبول را از بین برده و باعث آپوپتوزیس سلول­های سرطانی می­شود (10). طی گزارشات به دست آمده از سال 2006، زنجبیل در سلول های Hep2یا سلول­های سرطانی کبدنیز، از طریق افزایش تولید اکسیژن فعال، سبب آپوپتوزیز می­گردد(31)، که این عمل تأثیری مهمی بر کاهش روند رشد تومور و در پی آن وزن تومور خواهد داشت. طی تحقیقاتی، پژوهشگران پی بردند که 6-gingerol جزء تندی زنجبیل، با فعالیت آنتی­توموری و آنتی­باکتریای خود از تکثیر سلول­های اندوتلیال عروقیVEGF) و FGF) ممانعت کرده و از تشکیل کانال­های یونی شکل، توسط این سلول­ها جلوگیری کرده و باعث توقف سیکل سلولی در فاز G1 شده است و از آنژیوژنزیس (رگزایی) در محیط invivo و invitro جلوگیری به عمل می­آورد (24). بر طبق مطالعات انجام شده کتون­های واینلوئید حاصله از ریشه زنجبیل به نام های 6-gingerol و 6-paradol، فعالیت ضدتخریبی قدرتمندی را بر علیه سلول­های سرطانی پوست نشان می دهند و هم چنین با مهار تولید TNF (فاکتور نکروزکننده تومور) سلول­های توموری را کاهش می­دهند (15). زنجبیل با وجود داشتن ترکیبی به نام کورکومین توانسته به طور مستقیم موجب مهار هورمون رشد فیبروبلاست و هورمون رشد اپیدرم شده واز این طریق موجب مهار رگزایی در سلول­های سرطانی گردد (7)، بنابراین زنجبیل احتمالاًبتواند در روند بهبود تومورهای بدخیم دخیل باشد، که تحقیق آن­ها بر روی تومورهای پستانی با نتایج پژوهش حاضر بر کاهش رشد و وزن تومور البته به صورت تزریق زیر صفاقی عصاره اتانولیک زنجبیل با دوزهای مختلف برروی رشد تومور و وزن تومور یکسان بود، که این نیز به علت خاصیت آنتی­توموری، آنتی­آنژیوژنزیس این عصاره می­باشد. طی مطالعه صورت گرفته در سال 2010 بر روی 6-gingerol، نتیجه حاصل از این قرار بود که این ترکیب حاصله از عصاره زنجبیل، از چسبندگی سلول، حرکت، تهاجم و فعالیت پروتئین­های2MMP و MMP9 که به صورت انتخابی، در سلول­های اندوتلیال بیان شده و موجب افزایش میتوز در خطوط سلولی سرطان پستان MDA-MB231 می­شوند، ممانعت می­کند (44). هم­چنین طی تحقیقات صورت گرفته بر روی 6-Shogaols مشخص شد این ترکیب فعال زنجبیل، از طریق تحریک فعالیت PMA (فربل 12- میراستات و 13- استات) با مهار فعالیت NF-KB از تهاجم سلولی MDA-MB231 سرطان پستان، به طول کامل ممانعت می­کند (21). بر طبق پژوهش­های انجام گرفته بر روی ترکیب (DEG)6-Dehydrogingerdione حاصله از زنجبیل، محققان پی به وجود تاثیر مهاری این ماده بر روی خطوط سلول­های MCF-7 و MDA-MB231 در سرطان پستان بردند (17). بر طبق مطالعات invitro انجام شده بر روی یکی از ترکیبات حاصله از زنجبیل به نام 1َ- استوکسیکاویکل استات(ACA)، نتایج نشان دهنده این بود که ACA به طور واضح در مدت 24 ساعت، توانایی زیستی سلول­های سرطانی را با مهار واکنش اکسیژن در دو خط سلولی MDA-MB231 و MCF-7 سرطان پستان، کاهش داده و از تهاجم آن جلوگیری می­کند (15). طی تحقیقات صورت گرفته آزمایشگاهی بر روی Zerumbone، یکیدیگر از ترکیبات موجود در زنجبیل نتایج به این صورت بود که این ترکیب عامل کاهش در بیان پروتئین CXCR4 است که این امر منجر به توقف عملکرد القاکننده آن یعنی تیروزین کیناز دارد و در نهایت مهار فعالیت NF-KB در سلول­های MCF7/HER-2 سرطانی پستان می­شود (40). احتمالاً عصاره اتانولی زنجبیل به دلایل فوق سبب کاهش وزن و اندازه تومور گردیده است.

تقدیر و تشکر

بخشی از این تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس زیر نظرجناب آقای دکتر زهیر محمد حسن عزیز انجام شد که بدین وسیله از زحمات و حمایت­های ایشان از این طرح تقدیر وتشکر بعمل می­آید.

1. توکل افشاری ج ، محقی ن ، بروک ا ، اثر کشندگی عصاره الکلی زنجبیل تازه بر سلول های سرطان پستان، مجله ارمغان دانش، دوره 15 ، شماره 2 ، تابستان 1389 ، شماره 58، صفحات 124- 115.
2. توکل افشاری ج ، محقی ن ، بروک ا ، بررسی اثرتوکسیسیته عصاره الکلی زنجبیل تازه بر سلول های سرطانی کبد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره 17 ، شماره3 ، پائیز 1389 ، شماره 57 ، صفحات 56-52.
3. بداله نژاد ا ، گل ع ، دبیری ش، جوادی ع ، تأثیر پیشگیرانه و درمانی افشره سیر (Allium sativum) بر تغییرات بافتی پروستات در اثر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی، دوره 24، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 904-914.
4. عسگری ص ، رحیمی پ ، مدنی ح ، محزونی پ ، کبیری ن ، اثر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) در پیشگیری از دیابت قندی نوع اول در رتهای نر بالغ ، مجله زیست شناسی ایران ، دوره 26، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-153.
 
5.Aggarwal Bharat B, Shishodia Shishir, Molecular targets of dietary agents for prevention andtherapy of cancer. biochemical pharma cology( 2006 )71,1397– 1421.
6.Al-Achi,Antoine."A Current Look at Ginger Use. Retrieved 2007-08-02. Available From URL:".http://www.uspharmacist.com/:oldformat.asp?url=newlook/files/Comp/ginger2.htm&pub_id=8&articleid=772.
7.Bae MK, Kim SH, Jeong JW, Lee YM, Kim HS, Kim SR, Yun I, Bae SK, Kim KW.Curcumin inhibits hypoxia-induced angiogenesis via downregulation of HIF-1. International Journal of Oncology Reports. 2006; 15: 1557 -62.
8.Bhattaria S, Tran VH, Duke CC. The stability of gingerol and shogaol in aqueous solutions. J Pharm Sci 2001; 90(10):1658-64.
9.Blessy .D, Suresh .K,ManoharN .S, Vijayaanand M.Arokia and Sugunadevi .G.Evaluation of Chemopreventive Potentia of Zingiber Officinale Rosecoe Ethanolic Root Extract ON 7, 12-dimethyi Benz[a]anthracene Induced Oral Carcinogenesis.Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2009,5(5): 775-781.
10.Choudhuri T, Pal S, Agwarwal ML, Das T, Sa G. Curcumin induces apoptosis in human breast cancer cells through p53-dependent Bax induction. FEBS Lett 2002;512(1–3): 334–40.
11.Felipe Cícero Francisco Bezerra, Fonsêca Kamyla Sales, Barbosa André Luiz dos Reis, Bezerra José Noberto Sousa, Neto Manoel Andrade, Fonteles Marta Maria de França and Viana Glauce Socorro de Barros. Alterations in behavior and memory induced by the essential oil of Zingiber officinale Roscoe (ginger) inmice are cholinergic-dependent.Journal of Medicinal Plants Research July, 2008,Vol. 2(7), pp. 163-170.
12.Flynn DL, Raerty Mf, Boctor AM. Inhibition of human neutrophil 5-lipoxygenase activity by gingerdione, shogaol, capsaicin and related pungent compounds. Prostaglandis Leukot Med 1986;24:195-198.
13.Gupta YK, Sharma M. Reversal of pyrogallol-induced delay in gastric empting in rats by ginger (Zingiber officinale) Methods Find. Exp Cline Pharmacol 2001;23:501-3.
14.Guyton C, Hall JE. Medical physiology. Shadan F (translators), Tehran: Chehr Publication 1999:1329. [persian]
15.Heather  E. Kleiner, Cheryl T. Campbell and Taylor A. Robertson. Effects of the tropical ginger compound, 1'-acetoxychavicol acetate, on human breast cancer cells in vitro. Proc Amer Assoc Cancer Res, 2005 Vol 46: 151-60.
16.Herbal medicine expanded commission E monoraphs., 2000. Ann Intern Med. 2000; 133(6): 487.
17.HsuYL,ChenCY,HouMF,JongYJ,Hung CH, Kuo PL. 6-Dehydrogingerdione, an Active Constituent of dietary ginger, induces cell cycle arrest and apoptosis through reactive Oxygen Species/c-Jun n-Terminal Kinase Pathways in human breast cancer cells. Molecular Nutrition & Food Research Journal. 2010 sep,54(9):1307-17.
18.Kim EC, Min JK, Kim TY, Lee SJ, Yang HO, Han S, et al. [6]-Gingerol, a pungent ingredient of ginger inhibits angiogenesis in vitroand invivo. Biochemicaland Biophys Research Communications 335, 2005, 300–308.
19.Koo KL,Ammit AJ,Tran VH, Duke CC, Roufogalis BD.Gingerols  and  related  analogues inhibit  arashidonic acid – induced human platelet serotonin reease and aggregation. Thrombosis Research Journal. 2001;103(5):387-97.
20.Lee e, surh YJ. Induction of apoptosis in HL 60 cells by pungent vanilloids [6]-gingerol and [6]paradol.cancer Lett 1998;134(2):163-168.
21.Ling H, Yang H, Tan SH, Chui WK, Chew EH. 6-shogaol, an active constituent ginger, inhibits breast cancer cell invasion by reducing matrix metalloproteinase-9 expression blockade of nuclear factor-kB activation.U.S National Library of Medicine National Institutes of Health, 2010 Aug 13:4:225-233.
22.Lu MS. Anti-cancer effect of tonic traditional Chinese medicine and organic germanium. Trace Elements Science. 1998; 5: 57–59.

23.Masada Y, Inoue T, Hashimoto K, Fujioka M, Shiraki K. Studies on the pungent principles of ginger (Zingiber officinale Roscoe)byGC-MS. YakugakuZasshi -Journal Of The Pharmaceutical Society Of Japan. 1973;93:318-21.

24.Mates, J.M., Effects of antioxidant enzymes, in the molecular control of oxygen species toxicology.Toxicology 2000,153:83-104.
25.Meyer BN, Ferrigni NR, Putnam JE, Jacobsen, LB. Nicholas DE and Mclaughlin JL. Brine shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents. Planta Med. 1982; 45: 31 - 4.
26. Mir Heidar H. Herbal knowledge: Usage of herbs in prevention and treatment of diseases, with latest research around the world. Tehran: Daftare Nashre Farhange Eslami; 1997,Vol(11): 21-118. [persian]
27.Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarahi AM, Harirchi I, Naghafi M, et al. Breast cancer in iran:an epidemiological review. Breast J 2007 ;13(4):383-91.
28.O' Hara M, Kiefer D, Farrell K, Kemper K. A review of 12 commonly used medicinal herbs. Arch Fam Med 1998; 7 (7): 523–536.
29.Pan MH, Hsieh MC, Kuo JM, Lai CS, Wu H, Sang S, Ho CT. 6-Shogaol induces apoptosis in human colorectal carcinoma cells via ROS production, caspase activation, and GADD 153 expression. Mol Nutr Food Res 2008;52(5):527-37.
30.Prasanna K, Kalpagam P, NirmalaK. Alterations in antioxidant status of rats following intake of ginger through diet. Food chemistry 2007;106:991-6.
31.Rhode JM, Huang J, Fogoros S, Tan L, Zick S Liu JR. Ginger induces apoptosis and autophagocytosis in ovarian cancer cells. Proc Am Assoc Cancer Res 2006; 47.
32.Riyazi A, Hensel A, Bauer K, Geissler N, Schaaf S, Verspohl EJ. The effect of the volatile oil from ginger rhizomes (Zingiber officinale), its fractions and isolated compounds on the 5-HT3 receptor complex and the  serotoninergic system of the rat ileum. Plantas Medicinales Journal. 2007 Apr;73(4):355-62.
33.Shahbazi P,Maleknia N.General Biochemistry. Vol. 2.Tehran Tehran University Press:1380:71. [persian]
34.Shahedur Rahman, Faizus Salehin and Asif Iqbal In vitro antioxidant and anticancer activity of young Zingiber officinale against human breast carcinoma cell lines. BMC Complementry and Alternative Medicine journal abbreviation. 2011,11:76.
35.Shariat H Samsam. Sellected Herbal Medicine. Tehran: Mani 2004:187. [persian]
36.Sharma SS, Gupta YK. Reversal of cis platin  indused delay in gastric empting in rats by ginger (Zingiber  officinale). Ethonopharmacology 1998; 62:19-55.
37.Shukla Yogeshwer, Singh Madhulika. Cancer preventive properties of ginger: a brief review. Food and Chemical Toxicology (2007).45.683-690.
38.Spices:ExoticFlavours & Medicines: Ginger. Retrieved 2007-08-08. Available From:Spice  Exhib URL: http://unitproj.library.ucla. edu/biomed/spice/index.cfm. Journal of Cancer Research and Therapeutics.
39.Srivastava KC and Mustafa T. Ginger (Zingiberofficinale) in rheumatism and musculoskeletal disorders. Medical journals . Hypotheses 1992; 8: 339 - 42.
40.Sung Bokyung, Jhurani Sonia, Seok Ahn Kwang,MastuoYoichi,Yi Tingfang, Guha Sushovan,Liu Mingyao,And Aggarwal Bharat B. Zerumbone Down-regulates Chemokin Receptor CXCR4 Expression Learning to Inhibition of CXCL12-Induced Invasion of Breast and Pancreatic Tumor Cells. Cancer Research Journal. 2008; 68: (12). 8938-8944.
41.Suzuki F, Kobayashi M, Komatsu Y, Kato A, Pollard RB. Keishi-ka-kei-to, a traditional Chinese herbal medicine, inhibits pulmonary metastasis of B16 melanoma. Anticancer research Journal's. 1997; 17: 873–878.
42.Suzuki F., Pollard RB Prevention of suppressed interferon gamma production in thermally injured mice by administration of a novel organogermanium compound,Ge-132. J Interferon Research Journal. 1984; 3: 223-33.
43.Willett W. The search for the causes of breast and colon cancer. Nature Journal. 1989; 338(6214): 389-94.
44.XiaoWang, Zhenjia Zheng, Xingfeng Guo, Jinpeng Yuan, Chengchao.Zheng Preparative separation of gingerols from Zingiber officinale by high-speedcounter-current chromatography using stepwise elution. Food Chemistry xxx (2010) xxx–xxx,1-5.
45.Yoshikawa M, Yamaguchi S, Kunimi K, Matsuda H, et al. Stomachic  principles in ginger III. An anti-ulcer principle , 6-gingesulfonic acid,and three monoacyldigalactosylglycerols, gingerglycolipids A, B, and C, from Zingiberis Rhizoma originating in Taiwan Chem Pharm Bull gingesulfonic. Chem Pharm (1994) 42: 1226-30.
46.Zargari A. Medicinal Plants. Vol. 4. Tehran; Tehran University Press 1999, 319-329. [persian]
  • Receive Date: 25 April 2013
  • Revise Date: 21 September 2013
  • Accept Date: 23 October 2013