دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 383-564 

مقاله پژوهشی

بررسی سمیت اسانس‌ مرزه ریشینگری بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite

صفحه 383-390

مهدیه امیری نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ میترا آرمان؛ مهسا رحیم زاده


اثرات مکمل غذایی سین‌بیوتیک بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن در ماهی بنی، Mesopotamichthys sharpeyi

صفحه 391-402

بهروز باجلان؛ محمد ذاکری؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری؛ ابراهیم رجب زاده


بازبرنامه ریزیِ مستقیمِ سلول‌های فیبروبلاست موشی به سلول‌های شبه پیش ساز قلبی

صفحه 403-412

محمود تلخابی؛ فیروز جنت علیپور؛ المیرا رضائی زنوز


بررسی مطلوبیت زیستگاهی آرتمیا پارتنوژنز (Artemia parthenogenetica ) تالاب میقان )استان مرکزی (با استفاده از تحلیلهای چند متغیره

صفحه 413-427

هدیه حسامی؛ رحمت زرکامی؛ ناصر آق


جداسازی، شناسایی و بررسی تغییرات پروتئین‌های غدد شیری زنبور عسل در سنین مختلف رشد به روش الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید سدیم دودسیل سولفات

صفحه 428-435

یعقوب سیاوشی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ محمد بهجتیان اصفهانی


تاثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گراد

صفحه 436-445

صالح طباطبائی وکیلی؛ رقیه زیدی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده


اثر روی‌کلراید بر رفتار‌های اضطرابی و افسردگی موش‌های صحرایی اواریکتومی شده در دوره قبل از بلوغ

صفحه 446-455

پوران قهرمانی؛ هومن اسحاق هارونی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ احمد علی معاضدی


بررسی تغییرات غلظت پروتئین متالوتیونین بعنوان یک نشانگر زیستی (بیومارکر) در کرم پرتار گونه Glycinde bonhourei تحت تاثیر پدیده مانسون و برخی فلزات سنگین (مس، روی و کادمیوم) در پهنه زیر جزرومدی خلیچ چابهار

صفحه 456-470

مهران لقمانی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ بیتا ارچنگی؛ کیوان کبیری


مطالعه غلظت فلزات سنگین در گونه Pontogammarus maeoticus و رسوبات ساحلی دریای خزر، واقع در استان گیلان

صفحه 471-482

محسن محمدی گلنگش؛ عیسی سلگی؛ زهرا بزرگ پناه


کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

صفحه 483-494

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی


ارزیابی زیستگاه دارکوب سبز (Picus viridis) با روش درخت طبقه‌بندی در پارک ملی گلستان

صفحه 495-507

حسین وارسته مرادی؛ زهرا سپهری روشن؛ سارا چماته فر


بررسی کمی و کیفی سینتی گرافی کلیه موش صحرایی سالم نژاد ویستار پس از تجویز زعفران

صفحه 508-518

داریوش وثوق؛ عادل میرجردوی