دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

اثرات مصرف خوراکی مکمل کراتین بر سطح سرمی BUN و کراتینین و بافت کلیوی در رت های نر تحت تمرین

صفحه 1-13

حمیدرضا ابری؛ مینو محمودی؛ سیامک شهیدی


تاثیر عصاره گیاه ختمی بر بهبود اختلالات حافظه اجتنابی غیر فعال درموش صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 14-24

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ شهربانو عریان؛ میترا حاتمی


اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر شایستگی شتة مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)

صفحه 25-34

آرزو اللهی؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی


مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی هپاتوپانکراس شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)

صفحه 35-44

ابراهیم پیراسته؛ بهنام سلیمی؛ احسان سلیمی ناغانی


اثر عصاره اتانولی گیاهان دارویی شاتره، (Fumaria parviflora)، فرفیون، (Euphorbia helioscopia) و بومادران، (Achillea wilhelmsii) روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، (Tribolium castaneum)

صفحه 45-55

رؤیا تقی زاده؛ نیر محمدخانی


بررسی فون بال‌ریشکداران(Insecta; Thysanoptera) منطقه کلات در استان خراسان رضوی

صفحه 56-67

مرضیه حسینی نژاد؛ علی درخشان شادمهری؛ مریم عجم حسنی؛ سعید هاتفی


بررسی تاثیرعصاره ی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر تغییرات مورفولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان رت بعد از تجویز طولانی مدت مس

صفحه 68-78

رضا خیراندیش؛ جلیل آبشناس؛ احسان اله سخایی؛ شهرزاد عزیزی؛ شراره آقاعباسی


تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه‌های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس‌هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

صفحه 79-92

سید محمد صادق رودبارکی؛ هادی ارشاد؛ حسین خارا؛ مهدی معصوم زاده


روند تغییرات استروئیدهای جنسی و شاخص‌های بیوشیمیایی خون استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) طی مرحله جذب تخمک

صفحه 93-105

بهرام فلاحتکار؛ لاله خدابخشی؛ سمیرا فرامرزپور


تأثیر سازگاری‌های دمایی مختلف بر میزان متابولیسم ماهی نازک (Chondrostoma regium)

صفحه 106-118

مهتاب محمدی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان؛ پدارم ملک پوری