دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 253-338 

مقاله کوتاه

بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)

صفحه 253-258

هدیه جعفری؛ بهزاد مسیحی پور؛ علیرضا فروزان


مقاله پژوهشی

آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)

صفحه 259-268

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمد رضا فاطمی؛ علیرضا ولی پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ وجیهه خلیلی؛ شهلا امری؛ رضا خمیرانی؛ محمود رامین


پاسخ های ایمنی غیر‌اختصاصی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز

صفحه 269-282

ابراهیم ستوده؛ افسانه امیری بهروسی؛ رعنا بهادری؛ حسن حبیبی؛ سالم مرمضی


مطالعه‌ی ریخت‌شناسی مارهای منطقه‌ی سیستان

صفحه 283-291

یونس شیخ؛ حمزه اورعی؛ اسکندر رستگار پویانی


تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

صفحه 292-299

فاطمه فارسی؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه


آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می‌تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟

صفحه 300-311

امین مخلص آبادی؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ عیسی ابراهیمی درچه


تعیین مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriacus) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی در پارک ملی گلستان

صفحه 312-323

حمیدرضا مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی


آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی

صفحه 324-338

لقمان ملکی؛ حمیدرضا حیدری؛ ادریس قادری