دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-78 

مقاله پژوهشی

اثر باکوپا مونرو براختلال حافظه فضایی و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تزریق موضعی اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ موش صحرایی

صفحه 1-9

سودا آقایی نوجه ده؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ محمد ملک احمدی؛ سید مهدی بانان خجسته؛ حاتم احمدی


بررسی تاثیر نوع شکار بر حضور و استقرار کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) روی ارقام مختلف توت‌فرنگی

صفحه 10-23

مریم رضائی؛ علیرضا صبوری؛ ولی الله بنی عامری


تاثیر شدت امواج بر استحکام صدف گونه کشتی‌چسب غالب بین‌جزرومدی Amphibalanus amphitrite

صفحه 24-31

فاطمه رنجبر اسلاملو؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ عدنان شهدادی


بررسی مطلوبیت زیستگاهی دو کفه ای قو (Anodonta cygnea, Linnaeus, 1758) به عنوان یک گونه شاخص زیستی در بخش های مختلف تالاب انزلی

صفحه 32-43

رحمت زرکامی؛ شهره کیا


توزیع گونه خفاش لب کوتاه Schreber, 1774) Pipistrellus pipistrellus) تحت تاثیر تغیرات اقلیمی: شناسایی پناهگاه های اقلیمی و سنجش کارایی مناطق حفاظت شده

صفحه 44-56

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ مسعود یوسفی


خط‌شناسه گذاری DNA و بررسی تنوع گونه ای کرم های کم تار رودخانه جاجرود

صفحه 57-68

زرانگیس نهاوندی؛ اصغر عبدلی؛ فراهم احمدزاده؛ محمد جاوید کار