دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 69-140 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت زیستگاه شنگ (Lutra lutra) (رده: پستانداران و خانواده: راسویان) در استان مرکزی

صفحه 69-81

امیر انصاری


مقاله کوتاه

فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


مقاله پژوهشی

مقایسه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی ماهی سفید خزری، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 88-97

کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناه؛ مهدی سبحانی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر گستره پراکنشی زنبورخوار سبز کوچک(Merops orientalis) در جنوب ایران: مطالعه موردی در استان فارس

صفحه 98-109

علی غلامحسینی؛ فاطمه بهارلو


تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

صفحه 110-125

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


اثر پپتید زیست فعال مشتق از ماهی ساردین برلوله‌های اسپرم‌ساز متعاقب القاء تنش حرارتی در موش صحرایی نر بالغ

صفحه 126-140

مهسا ولی زاده؛ وحید نجاتی؛ علی شالیزارجلالی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ غلامرضا نجفی