دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-309 

مقاله پژوهشی

استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


شناسایی پناهگاه‌های اقلیمی گونه بز وحشی (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) در اقلیم آینده ایران به منظور حفاظت

صفحه 202-216

نفیسه فقیه سبزواری؛ آزیتا فراشی


شناسایی اتصالات بین لکه‌های زیستگاهی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در استان یزد

صفحه 217-232

فاطمه دهجی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


بررسی جمعیت‌های مختلف منتسب به Gammarus lordeganensis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 233-250

معصومه مهدیان؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ خجسته ملک محمد؛ حمزه اورعی


بررسی رابطه پارامترهای اندازه و شکل لکه‌های زیستگاه با غنا، تنوع و یکنواختی جانوران حوضه‌آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

صفحه 251-264

سمیه اراضی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی


بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

صفحه 265-281

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر