دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 310-404 

مقاله پژوهشی

ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

صفحه 310-325

مریم شامحمدی؛ وحید اکملی؛ پیمان کرمی


بررسی تغییرات جمعیت حیات وحش و تغییرات رویشگاه‌های پارک ملی گلستان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 326-341

پوریا سپهوند؛ لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری


بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه شترمرغ (‌ Struthio camelus)

صفحه 342-357

قدرت عبادی مناس؛ غلامرضا نجفی


پراکنش گونه‌های دو جنس Aporrectodea و Dendrobaena (Clitellata: Megadrili)در ایران

صفحه 358-371

ربابه لطیف؛ اتابک روحی امینجان


بررسی روابط بین غنای گونه‌ای و پراکنش پستانداران با تیپ‌های گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه

صفحه 372-388

فاطمه السادات سالاری؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ مهدی زارع خورمیزی؛ بهمن کیانی


بررسی اثرات هیستولوژیکی وتغییرات آنزیم های کبدی درمواجهه ماهی گورامی سه خال باترکیب 4chloro-N(2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid بعنوان ضدتشنج

صفحه 389-404

سهیلا نوروزی پرئی؛ طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی الماسی راد