دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 154-227 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات تراکمهای مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 154-162


بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1

صفحه 163-170


بررسی اثر موسیقی بر تغییرات رفتاری، درصد تلفات و برخی شاخصهای فیزیولوژیک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis) در شرایط آزمایشگاهی و سیستم مدار بسته پرورشی

صفحه 171-180


مقایسه رابطه طول- وزن در جمعیتها و جنسهای مختلف دو گونه از کپوردندان ماهیان ایران Aphanius sophiae و Aphanius vladykovi

صفحه 181-185


بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus ) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)

صفحه 186-192


پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost

صفحه 193-200


از خودگذشتگی تکاملی در «سایۀ» خودخواهی تکاملی

صفحه 201-217


ارزیابی ذخیره و تولید ماهی تالاب شادگان در استان خوزستان

صفحه 218-227