مقاله پژوهشی
1. بررسی اثرات تراکمهای مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 154-162

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات استرس تراکم در تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) تعداد 90 قطعه ماهی دو ساله با میانگین وزن 30 ± 342 گرم و طول 1 ± 3/45 سانتیمتر در سه تیمار شامل تراکم پایین (6 عدد ماهی)، متوسط (12 عدد ماهی) و بالا (18 عدد ماهی) طی یک دوره پرورشی 5 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. شرایط آزمایش غیر از تراکم ماهیان برای تیمارها یکسان در نظر گرفته شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 163-170

چکیده
  جنس کالومیسکوس یا زیباموش، نخست با تنها گونه C. bailwardi معرفی شده ولی بر اساس مطالعات بعدی خصوصاً مطالعات کروموزومی، هشت گونه در این جنس شناسایی شده است. که پنج گونه آن درایران پراکنده اند و عبارت اند از: C. bailwardi C. grandis, C. elburzensis, C. urartensis, و C. hotsoni. به منظور بررسی وضعیت آرایه شناختی جمعیتهای مختلف این جنس در ایران تعداد 76 نمونه از ده منطقه  جمع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی اثر موسیقی بر تغییرات رفتاری، درصد تلفات و برخی شاخصهای فیزیولوژیک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis) در شرایط آزمایشگاهی و سیستم مدار بسته پرورشی
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 171-180

چکیده
  در پژوهش حاضر اثر موسیقی بر تغییرات رفتاری، درصد تلفات و برخی شاخصهای فیزیولوژیک ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزن 2 ± 50 گرم ، در 3 مرحله 120 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول به منظور انتخاب نوع موسیقی ، ماهیان به طور روزانه در معرض سه نوع موسیقی کلاسیک ، اصیل ایرانی و صدای جریان آب در طبیعت  قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مقایسه رابطه طول- وزن در جمعیتها و جنسهای مختلف دو گونه از کپوردندان ماهیان ایران Aphanius sophiae و Aphanius vladykovi
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 181-185

چکیده
  به منظور بررسی نقش زیستگاه و جنسیت در رابطه طول- وزن که از ابتدایی ترین داده های مورد استفاده در ارزیابی ذخایر و مدیریت زیست محیطی می­باشد، 531 قطعه ماهی متعلق به 10 جمعیت از Aphanius sophiae وAphanius. vladykovi به طور مقایسه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلاف شیب خط بین دو جنس نر و ماده در 3 جمعیت از 6 جمعیت بررسی شده از گونه A. sophiae معنی دار بود (P<0.05)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus ) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 186-192

چکیده
  در این بررسی 482  قطعه ماهی گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) به طور ماهانه در طول یکسال(از خرداد 84 تا اردیبهشت ماه 85) از دو صیدگاه لیفه- بوسیف و بحرکان در سواحل خوزستان جمع آوری شده و عملیات بیومتری شامل اندازه گیری طول، وزن، عمق بدن انجام شده و جهت تعیین زمان تخم ریزی، جنسیت، مراحل بلوغ، شاخص بدنی گناد(GSI) و قطر تخمکها در مراحل مختلف بلوغ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 193-200

چکیده
  ورمی کمپوست  (Vermicompost)یکی ازغنی ترین کودهای آلی بوده که توسط گونه های خاصی ازکرم خاکی مانند Savigny/1826)) Eisenia foetida تولید می شود و کاربردهای فراوانی در پرورش گیاهان زینتی دارد. از جمله کاربرد های آن می توان به افزایش گلدهی گیاهان زینتی، کاهش زمان جوانه زنی دانه، افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و غیره اشاره نمود. کرم خاکی به علت داشتن مقدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. از خودگذشتگی تکاملی در «سایۀ» خودخواهی تکاملی
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 201-217

چکیده
  از اوایل طرح نظریۀ انتخاب طبیعی در اواسط قرن نوزدهم، ازخودگذشتگی تکاملی مسئله­ای جدی برای آن بود. نظریۀ انتخاب گروه تا دهۀ 1960 حل مسئله شمرده می­شد. اما در آن زمان با انتقاداتی روبرو شد که دیگر قابل استناد نبود. از آن به بعد نظریاتی مطرح شده­اند تا از راههای انتخاب فرد و/یا ژن مسئله را حل کنند. انتخاب خویشاوند، ازخودگذشتگی متقابل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی ذخیره و تولید ماهی تالاب شادگان در استان خوزستان
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 218-227

چکیده
  ارزیابی ذخیره و تولید ماهی در تالاب شادگان از آبان 1386 تا مهر 1387 مورد بررسی قرار گرفت و هفت ایستگاه استقرار صیاد ونمونه برداری فصلی از تالاب شادگان شامل صراخیه، ماهشهر، رگبه، خروسی، کانال، عطیش  و جاده آبادان  به عنوان ایستگاههای نمونه‌برداری انتخاب گردید. در مدت اجرای تحقیق بیش از دو هزار ماهی صید و جهت تعیین توده زنده از روش ...  بیشتر