مقاله پژوهشی
1. ارتباط بین نوع اسپرم و مورفولوژی زیگوت های پیش هسته ای در چرخه های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

مهناز آذرنیا؛ فاطمه قاسمیان؛ محمدهادی بهادری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 430-437

چکیده
  اانتخاب جنین ها براساس ارزیابی معیارهای مورفولوژیکی در مرحله پیش هسته ای می تواند خطر حاملگی چندقلویی را کاهش دهد. این مطالعه اثر نوع اسپرم انسان استفاده شده برای تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) بر مورفولوژی زیگوت های پیش هسته ای را بررسی می کند. اسپرم ها بعد از آماده سازی به روش گرادیانت آماده سازی شد و ارزیابی و به الیگواسپرمی، نرموزواسپرمی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. برخی از خصوصیات زیستی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در سواحل جنوبی دریای خزر(آبهای مازندران)

محمد علی افرائی بندپی؛ حسین طالشیان؛ محمد رضا بهروز خوش قلب؛ رضا پورغلام؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ محمود اسدالهی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 438-453

چکیده
  این پژوهش در راستای یک طرح تحقیقاتی در سواحل جنوبی دریای خزر از سال 91-1388 انجام شد. نمونه برداری از ماهیان در راستای طرح کنوانسیون بین المللی حفاظت از گونه های در معرض خطر در جهت تکثیر مصنوعی صورت گرفت که مولدین این ماهیان بعد از صید بوسیله صیادان اداری مستقر در صیدگاهها به کارگاه شهید رجایی سمسکنده ساری انتقال یافتند. در مجموع تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی میزان اختصاص انرژی تولید مثلی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) جنس ماده در قسمت جنوب دریای خزر (منطقه بندر انزلی)

کاوه امیری؛ علی بانی؛ شهرام عبدالملکی؛ نرگس علیجانپور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 454-461

چکیده
  الگوی اختصاص انرژی به تولید مثل در ماهی های مختلف با توجه به تفاوت آنها در اندازه، زیستگاه، تغذیه و روش تولید مثل، متفاوت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اختصاص انرژی تولید مثلی کیلکای معمولی در منطقه بندر انزلی به انجام رسید. به این منظور تعداد 202 عدد کیلکای معمولی ماده با میانگین طول کل 07/0±46/10 سانتیمتر طی سه مرحله و در دوره های قبل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی فون پرندگان پارک جزیره ای شادی اهواز در دو فصل زمستان و بهار

بهروز بهروزی راد؛ پیوند مکتبی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 462-473

چکیده
  تغییرات جمعیت پرندگان پارک جزیره¬ای شادی در دو فصل زمستان 1391 و بهار 1392 شمارش و شناسایی شد. این پارک به صورت جزیره در داخل رودخانه کارون قرار دارد، و توسط پلی به سمت ساحل غربی روخانه کارون مرتبط است. مساحت آن حدود 7/1 هکتار می باشد. دردو فصل زمستان و بهار37 گونه پرنده متعلق به 18تیره در این پارک توسط دوربین چشمی10×40 با مشاهده مستقیم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر غلظت، شکل فیزیکی و شیمیایی منابع کود ازته بر صفات کیفی برگ توت و عملکرد کرم ابریشم

سید اسماعیل حسینبی امام؛ معین الدین مواج پور؛ علیرضا صیداوی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 474-486

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته در توتستان، بر کیفیت برگ توت و صفات پیله کرم ابریشم، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سیزده تیمار و سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. هر تکرار شامل ده اصله درخت توت بود. سه فاکتور شامل دو نوع کود به‌عنوان فاکتور A (اوره و سولفات آمونیوم) هر کدام به دو شکل فیزیکی به‌عنوان فاکتور B (جامد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی اثر عصاره اتانولیک زنجبیل بر وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده BALB/C

نسرین حیدریه؛ مریم فرجی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 487-497

چکیده
  سرطان سینه یکی از سرطان های شایع درزنان است. زنجبیل به دلیل دارار بودن ترکیبات پلی فنولیک از خاصیت آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی و ضد دردی قوی ای برخوردار است. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره اتانولی زنجبیل بر وزن بدن و روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c می باشد.روش کار: در این تحقیق موشهای ماده 6 تا 8 هفته ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی ساختار و فراساختار بافت آبششی و مکان یابی سلول های کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

زهرا خوشنود؛ شهلا جمیلی؛ صابر خدابنده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباسعلی مطلبی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 498-508

چکیده
  به منظور بررسی ساختار آبششی ماهی سفید دریای خزر از بچه ماهیان سن رهاسازی (21-33 میلی گرمی) استفاده گردید. مطالعه ی بافت شناسی نشان داد که در این بچه ماهیان سیستم آبششی شامل 4 کمان آبششی در هر طرف سر، یک سودوبرانش در هر طرف سر و یک همی برانش در بخش خلفی محفظه ی آبششی در هر طرف سر می باشد. برروی هر کمان آبششی رشته ها و تیغه های آبششی قرار دارند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثر کافئین بر روند یادگیری و حافظه متعاقب القای دمیلیناسیون با لیزولسیتین در موش صحرایی نر

ندا دشت بزرگی؛ شیوا خضری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 509-520

چکیده
  مقدمه: کافئین به عنوان آنتاگونیست رسپتورهای آدنوزینی بوده و می تواند باعث حفاظت سیستم عصبی شود. هدف از امقدمه: کافئین به عنوان آنتاگونیست رسپتورهای آدنوزینی بوده و می تواند باعث حفاظت سیستم عصبی شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کافئین براختلال یادگیری و حافظه القا شده متعاقب تزریق درون هیپوکامپی لیزولسیتین در موش های صحرایی نر می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. زیست پلیمرآلژینات بعنوان بستر سه بعدی جهت کشت و تمایز سلولهای بنیادین مزانشیمی بافت چربی انسان به سلولهای کندروسیت غضروف

عبدالخالق دیزجی؛ لعیا هدایی؛ زهرا-سهیلا سهیلی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 521-534

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی زیست پلیمر آلژینات به عنوان بستری برای تمایز سلول های مزانشیمی بافت چربی انسانی به سلول های کندروسیت می باشد. بدین منظور سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی افراد سالم توسط کلاژناز نوع I جداسازی و کشت داده شدند. سپس این سلولها در بستر آلژینات با استفاده از اسید اسکوربیک و TGF-β1 به کندروسیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست شناسی دریا
10. بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 535-542

چکیده
  در مطالعه حاضر، پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور وحشی و پرورشی بررسی شد. یون‌های سدیم (میلی مول در لیتر) و پتاسیم (میلی مول در لیتر) توسط فلیم فتومتر و کلسیم (میلی‌مول در لیتر)، منیزیم (میلی‌مول در لیتر)، گلوکز (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)، کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) و پروتئین کل (گرم در دسی‌لیتر) توسط اسپکتروفتومتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. استفاده از مخمرها به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء واحشاء تون ماهیان

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 543-552

چکیده
  در این تحقیق از مخمرهای مختلف در جهت تولید پروتئین میکروبی از امعاء و احشاء تن ماهیان استفاده شده است. مخمرهای مورد استفاده کاندیدا اوتیلیس ، ساکارومیسس سرویزیه و رودوترولا گلوتینوس بوده و سیستم مورد استفاده از نوع هوازی بوده که در شرایط بسته و در دو مقیاس آزمایشگاهی و فرمانتور (CSTR) انجام گرفت. نتایج نشان داد که میانگین وزنی پروتئین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. تاثیر اسانس آویشن و رزماری روی کشندگی و پارامتر‌های فیزیولوژیک شب‌پره پشت الماسیL. Plutella xylustella

مهسا نصر اصفهانی؛ جلال جلالی سندی؛ سعید محرمی پور؛ آرش زیبایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 553-567

چکیده
  چکیده:تاثیر اسانس دو گیاه دارویی از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) شامل آویشن و رزماری روی کشندگی و پارامتر¬های فیزیولوژیک شب¬پره پشت الماسی Plutella xylustella مورد بررسی قرار گرفت. سمیت حاد تماسی گوارشی، روی لارو سن سوم شب¬پره بدست آمد. میزان LC10، LC30 و LC50 برای اسانس گیاه رزماری به ترتیب 051/0، 372/0 و 198/1 درصد و برای گیاه آویشن به ترتیب 0129/0، 0638/0 و ...  بیشتر