جانورشناسی
1. ارزیابی سطح تستوسترون خون نوزادان موش صحرایی بدنبال تماس با رایحه والدین و موش های غریبه

مژگان رحیمی؛ حیدر آقابابا؛ سید ابراهیم حسینی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 332-342

چکیده
  فرومونها به ترشحات برونریز بدن اطلاق می شوند که از یک فرد خاص به اطراف پخش شده و می توانند باعث ایجاد پاسخ های رفتاری در سایر افراد همان گونه شوند. دریافت فرومون در پستانداران اغلب توسط اندام ویژه ای به نام ومرونازال صورت می گیرد. در این تحقیق هدف اصلی بررسی تاثیر فرومون های جنسی والدینی و غریبه بر روی زمان شروع بلوغ رات های نر نابالغ ...  بیشتر