مجله پژوهشهای جانوری (ANIMAL) - فرایند پذیرش مقالات