مجله پژوهشهای جانوری (ANIMAL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله