مدیر مسئول


دکتر محمد نبیونی استاد، دانشگاه خوارزمی

 • nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر


دکتر علیرضا ساری استاد، دانشگاه تهران

 • sariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن زینلی دانشیار، دانشگاه تهران

 • zeinaliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر آمنه رضایوف استاد، دانشگاه تهران

علوم اعصاب

 • rezayofut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی عباس نژاد دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • abbasyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور علی آبادیان استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک جانوری

 • aliabadianmu.ac.ir
 • h-index: 16

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد نبیونی استاد، دانشگاه خوارزمی

 • nabunikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نصراله رستگار پویانی استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

 • rastegarru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر شعبانی پور دانشیار، دانشگاه گیلان

 • naderguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین اله بهاء الدینی دانشیار، دانشگاه شیراز

 • bahasusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید میرشمسی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر افتخار افتخارپور دانشیار، دانشگاه مانیتوبا کانادا

فیزیولوژی سلولی و مولکولی

دبیر تخصصی


دکتر وحید اکملی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

بیوسیستماتیک

 • akmaliru.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر جواد بهارآرا استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تکوین جانوری

 • bahararaiau.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر محمود تلخابی استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

تکوین جانوری

 • talkhabisbu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر اسکندر رستگار پویانی استاد، دانشگاه حکیم سبزواری

فیلوژنی و تکامل جانوری

 • rastegarhsu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر منیژه کرمی استاد، دانشگاه شاهد

فیزیولوژی

 • karamishahed.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر فائزه یزدانی مقدم استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

 • faezeh.umgmail.com

مدیر اجرایی


امیر حسین بندلی انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033