دامپزشکی
1. اثر تره هالوز و سیستئین بر کیفیت اسپرم گاو بعد از انجماد

مهدی ژندی؛ الهه نجاتی امیری؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محسن شرفی؛ افشین سیفی جمادی؛ حسین واثقی دودران

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 307-317

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه اثر مقادیر مختلف تره‌هالوز و سیستئین بر کیفیت اسپرم گاو بعد از انجماد-یخ‌گشایی بود. در این مطالعه، نمونه‌های منی از سه رأس گاو نر جمع‌آوری و پس مخلوط شدن به شش بخش مساوی تقسیم شده و هر بخش با یکی از رقیق کننده‌های زیر رقیق و منجمد شد. 1- فاقد سیستئین و تره‌هالوز (T0C0)، 2- دارای 5 میلی‌مول سیستئین و فاقد تره‌هالوز ...  بیشتر