نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 1- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب- اهواز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب- اهواز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

چکیده

سلول‌های خونی شاخص مهم ایمنی بندپایان در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می‌باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می‌شوند، بهتر می‌توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. با توجه به تحقیقات بسیار اندک در بیولوژی عقر‌ب‌ها در این تحقیق، سلول‌های خونی مزوبوتوس اپئوس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در عقرب مزوبوتوس اپئوس شناسایی شد که شامل پروهموسیت‌ها، گرانولوسیت‌ها، پلاسموتوسیت‌ها، ائونوسیت‌ها و اسفرولوسیت‌ها بودند. شمارش تفرقی سلول‌های خونی نشان داد که پلاسموسیت‌ها 2/70% - 2/81% و گرانولوسیت‌ها 6/18% -7/29% بیشترین و ائونوسیت‌ها 2٪ و اسفرولوسیت‌ها 3٪ کمترین فراوانی را نسبت به سایر سلول ها داشتند. سلول‌های پروهموسیت با 5/5-7 میکرومتر کوچکترین و پلاسموسیت‌ها (75/22-5/12میکرومتر) بزرگترین سلول‌های همولنف عقرب مزبوتوس اپئوس گزارش شدند. شناخت سلولهای خونی این عقرب برای اولین بار انجام شده است و فراوانی بالای سلول‌های پلاسموسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها می‌تواند زمینه مطالعه ایمنی این عقرب را در برابر عوامل پاتوژن و مقاومت آن در برابر شرایط محیطی آن فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)

نویسندگان [English]

  • Hedieh Jafari 1
  • Behzad Masihipour 2
  • Alireza Forouzan 2

1 استادیار انگل شناسی, بخش جانوران سمی, موسسه تحقیقت واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب

2 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Ahvaz, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO).

چکیده [English]

Arthropoda hemocytes are an important indicator of the safety of arthropoda against pathogens and parasitoids. Morphological characterization of hemocytes, is the first step to investigate the involvement of hemocytes in scorpion immunity and specific functions of cells. Due to limited researches on the biology of scorpion in this research the hemocytes of Mesobuthus eupeus were examined using light microscopy. Giemsa staining was used to identify these cells. Five identified types of hemocytes in this scorpion were; Prohemocyte, plasmatocyte granulocytes, spherulocytes, and oenocytoids. Two cell types are very common, plasmatocytes and granulocytes, Plasmatocytes constitute 70.2–81.2%, followed by granulocytes with 18.6–29.7% of the total cell population. Prohomocyte with 5-7 μm was the smallest and plasmocytes (12.25- 75.2 μm) were reported to be the largest hemolymph of Mesobuthus eupeus. Identification of blood cells of this scorpion for the first time and can provide a study of the immunity of scorpion against pathogens and its resistance to environmental conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • scorpion
  • Mesobuthus eupeus
  • hemocyte