نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوازمی، تهران، ایران

2 گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

کلستاز مدلی پرکاربرد برای ایجاد سیروز کبدی است. جریان آب در مغز، از طریق کانال‌های آبی متصل به غشاء موسوم به آکواپورین ها (AQPs) صورت می‌گیرد. آکواپورین 1، عضوی از این خانواده است که در سیستم عصبی، در شبکه کوروئید حضور دارد و ممکن است این پروتئین به انتقال آب در سراسر سد خونی_ مغزی کمک کند. اختلال در مکانیسم تنظیم بیان AQP1 می‌تواند منجر به ادم هیدروسفالی و سایر مشکلات مغزی گردد. هدف این مطالعه بررسی AOP1 در شبکه کوروئید مغز موش‌های نر ویستار کلستاتیک و بررسی بافتی شبکه کوروئید آن‌ها با مقایسه سایر گروه‌ها است.
روش‌ها: حیوانات به سه گروه کنترل، شم با جراحی بدون بستن مجرای صفراوی و کلستاز با جراحی و قطع مجرای صفراوی تقسیم شدند. پس از گذشت دو هفته، موش‌ها کشته‌شده و مقدار AQP-1 توسط روش ایمونوهیستوشیمی و بافت مغز آن‌ها با استفاده از روش هیستوتکنیک،موردبررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در سیستم عصبی مرکزی،AQP1، تنها در اپیتلیوم شبکه کوروئید بطن‌های جانبی تشخیص داده شد. کلستاز مقدار AQP1 در شبکه کوروئید موش‌های نر ویستار کلستاتیک را افزایش داد. همچنین در بررسی بافت شناسی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزینH &E ازهم‌گسیختگی بافت در شبکه کوروئید موش‌های کلستاتیک مشاهده شد.
بحث: این مطالعه برای بررسی تغییرات مقدار پروتئین AQP1 صورت گرفت. علاوه بر آسیب بافت شبکه کوروئید، افزایش مقدار این پروتئین ممکن است علت ایجاد ادم و آسیب مغزی مشاهده‌شده در هنگام کلستاز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering of damage to the choroid plexus and increasing expression of AQP-1 canals after induction of cholestatic model in male Wistar rat.

نویسندگان [English]

  • Somaieh Jabari Khordehbelagh 1
  • Shahrbanoo Oryan 2
  • Delaram Eslimi Esfehani 1

1 Department of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Postal code 15719- 14911, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Postal code 15719- 14911, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cholestasis is a model for creating Cirrhosis of the liver. The flux of water in the brain through membrane-anchored water channels, known as aquaporins (AQPs). Aquaporin-1 is a member of the family. there is in the central nervous system, it is possible that these proteins contribute to water transport across the blood-brain barrier. Mechanism of regulation of expression AQP1 is a complex and disruption of it can lead to cerebral edema, hydrocephalus, and other brain problems. The purpose of this study is evaluating the AQP-1 in cholestatic Wistar male rats’ choroid plexus and considering of choroid plexus tissue compared with the other groups.
Methods: This study was performed via bilateral bile duct ligation in rats. The animals were divided in to three groups, Control,Sham, with surgery but without bile duct ligation and cholestasis with surgery and cut the bile duct. After two weeks rats were sacrificed. Brain tissue and the amount of AQP-1 were determined by immunohistochemistry method and H & E staining.
Findings: In the central nervous system, AQP-1 was expressed only in the epithelium of the lateral ventricle’s choroid plexus. Rats with cholestasis showed increased AQP-1 protein in choroid plexus, also in histological observation by H & E staining, choroid plexus tissue damage in cholestatic samples was observed.
Discussion: This study was conducted to investigate changes in the amount of AQP-1 protein. Also, It shows increased levels of AQP-1 in the choroid plexus of cholestatic rats which may cause brain damage and edema have been observed in cholestasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaporin-1
  • Cholestasis
  • Choroid Plexus
  • Hydrocephalus