نویسنده = نرگس امراللهی بیوکی
مطالعه رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی (Heller, 1865) Diogenes avarus در پاسخ به نوع و شکل صدف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 124-130

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر


مطالعه‌ رفتار جهت‌گیری خرچنگ منزوی (Heller, 1865) Diogenes avarus تحت تاثیر نشانه‌های شیمیایی و آلودگی سرب

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 261-278

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمدشریف رنجبر


انتخاب حالت بهینه استخراج مایع‌سلومیک توتیای‌دریایی (Echinometra mathaei) خلیج‌فارس و شناسایی برخی رنگدانه‌های نفتاکینونی آن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 205-214

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ سهیلا معین؛ نرگس امراللهی بیوکی