نویسنده = سعید هاتفی
بررسی فون بال‌ریشکداران(Insecta; Thysanoptera) منطقه کلات در استان خراسان رضوی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 56-67

مرضیه حسینی نژاد؛ علی درخشان شادمهری؛ مریم عجم حسنی؛ سعید هاتفی