نویسنده = مهتاب محمدی
تأثیر سازگاری‌های دمایی مختلف بر میزان متابولیسم ماهی نازک (Chondrostoma regium)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 106-118

مهتاب محمدی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان؛ پدارم ملک پوری