نویسنده = دلارام اسلیمی اصفهانی
تاثیر عصاره گیاه ختمی بر بهبود اختلالات حافظه اجتنابی غیر فعال درموش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 14-24

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ شهربانو عریان؛ میترا حاتمی


تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 90-97

شهربانو عریان؛ محمد نبیونی؛ دلارام اسلیمی اصفهانی