کلیدواژه‌ها = گلیسرول
تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در ناجورپایان

دوره 32، شماره 3، آذر 1398، صفحه 223-232

شهناز محسنی عسگرانی؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


اثر ویتامین سی و گلیسرول بر مشخصات پس از ذوب منی قوچ سنگسری

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 360-368

رضا نارنجی ثانی