بررسی سمیت اسانس‌ مرزه ریشینگری بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

2 استادیار دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده

چرخه‌ی زندگی بسیاری از بی‌مهرگان دریایی دارای یک دوره لاروی است که در طی آن جانور بیشترین حساسیت را نسبت به استرس‌های محیطی داردکه در انجام تست‌های سمیت در بسیاری از مطالعات مقایسه می‌گردد .بارناکل‌ها سخت پوستانی کفزی، دارای جایگاهی آهکی می‌باشند که در حالت بلو غ ساکن‌اند و با پایه‌ای خود را به اجسام داخل آب می‌چسبانند. چرخه زندگی بارناکل‌ها به طور معمول شامل دو مرحله می‌باشد: مرحله لاروی با شنای آزاد و مرحله ثابت. مرحله لاروی آنها دارای 6 مرحله ناپلیوسی می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سمیت گیاهان دارویی بر روی لارو کشتی چسب (بارناکل) به عنوان ‌مدل مطالعه پرداخته شد. این تست براساس تعیین LC50 در یک دوره 24 ساعته بر روی مراحل مختلف لاروی صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، گیاه مرزه گونه S. rechingeri دارای اثرات سمیت بر مراحل مختلف لاروی می‌باشد (µg/ml20/6-LC50 در مرحله 6 ناپلیوسی وg/mlµ 64/28- LC50 در مرحله 2 لاروی) با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ و میر هم افزایش می یابد همچنین بین مراحل مختلف لاروی تفاوت معنی داری مشاهده شد و مرحله 6 ناپلیوسی از حساسست بیشتری برخوردار بودندP<0.05))‌.‌‌ از بارناکل میتوان در تست های سمیت به عنوان مدل مطالعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

toxicity effect of Satureja rechingeri On barnacle Amphibalanus amphitrite

نویسندگان [English]

  • Mahdyeh Amirinejad 1
  • Morteza Yusefzadi 2
  • Mitra Arman 3
  • Mahsa Rahimzadeh 4

1 Hormozgan University

2 Science staff of Hormozgan University

3 Biology Dept., Payame Noor University (PNU), Tehran, I.R. of Iran

4 Biochemistry Dept., School of Medicine, Hormozgan University of Medical Science, Bandar Abbas, I.R. of Iran

چکیده [English]

The life cycle of many marine invertebrates has a larval period, during which the animals usually most susceptible to environmental stress. As sensitivity is of prime concern when conducting toxicity tests, many studies have compared the sensitivity of different larval stages of the same species. Barnacles are crustacean arthropods. Barnacles are found on hard substrates in virtually all marine habitats and on all levels of the shore, often in vast numbers. This, coupled with the fact that they have a typical marine life cycle with an easily identifiable, planktonic larval stage, has made them a model study organism. The life cycle of a typical barnacle includes two stages a free-swimming larval stage and a sessile adult stage. stage In this study the toxicity effect of S.rechingeri on the larval stages of barnacles was investigated. Barnacles are a good model for toxicity studies, because have many reproduction and their larvae always are available.This test was done based on the determined LC50 in a 24 hours period on larvae of barnacles stages. The results showed the essential oil from plan (S. rechingeri) in hight concentration have the toxicity effect on larvae of barnacles.(LC50-6/20 µg/ml stage VI and LC50-28/66‌µ g/ml stage II). among the naupliar stages of Balanus amphitrite, stage ‌VI is the most sensitive stage(‌P<0.05). use of this species in toxicity tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity
  • Essential oils
  • satureja rechingeri

بررسی سمیت اسانس­ مرزه ریشینگری بر لارو بارناکل گونه Amphibalanus amphitrite 

مهدیه امیری نژاد1، مرتضی یوسف زادی1*، میترا آرمان2 و مهسا رحیم زاده3

1 بندرعباس، دانشگاه هرمزگان ، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه زیست‌شناسی دریا

2 بندرعباس، دانشگاه پیام نور هرمزگان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی 

3 بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دانشکده علوم پزشکی، گروه بیوشیمی

تاریخ دریافت: 27/2/95                تاریخ پذیرش: 7/3/96

چکیده

چرخه­ی زندگی بسیاری از بی­مهرگان دریایی دارای یک دوره لاروی است که در طی آن جانور بیشترین حساسیت را نسبت به استرس­های محیطی دارد که در انجام تست­های سمیت در بسیاری از مطالعات مقایسه می­گردد .بارناکل­ها سخت پوستانی کفزی، دارای جایگاهی آهکی می­باشند که در حالت بلوغ ساکن­اند و با پایه­ای خود را به اجسام داخل آب می­چسبانند. چرخه زندگی بارناکل­ها به‌طور معمول شامل دو مرحله می­باشد، مرحله لاروی با شنای آزاد و مرحله ثابت. مرحله لاروی آنها دارای 6 مرحله ناپلیوسی می‌باشد. در این مطالعه به‌منظور ارزیابی اثرات سمیت گیاهان دارویی بر روی لارو کشتی چسب (بارناکل) به‌عنوان ­مدل مطالعه پرداخته شد. این تست براساس تعیین LC50 در یک دوره 24 ساعته بر روی مراحل مختلف لاروی صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، گیاه­ مرزه گونهsatureja rechingeri دارای اثرات سمیت بر مراحل مختلف لاروی می­باشد (20/6-LC50 میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحله 6 ناپلیوسی و64/28- LC50 میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحله 2 لاروی) با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ‌ومیر هم افزایش می‌یابد همچنین بین مراحل مختلف لاروی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد بطوریکه مرحله 6 ناپلیوسی از حساسیت بیشتری برخوردار بودP<0.05) ). این بررسی نشان داد که از بارناکل میتوان در تست‌های سمیت به‌عنوان مدل مطالعه استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: روغن‌های ضروری، سمیت، satureja rechingeri

* نویسنده مسئول، تلفن: 09121886139 ، پست الکترونیکی: morteza110110@gmail.com

مقدمه 

 

چرخه زندگی بسیاری از بی­مهرگان دریایی دارای یک دوره لاروی است که در طی آن جانور بیشترین حساسیت را نسبت به استرس­های محیطی دارد. دوره لاروی اغلب شامل چندین مرحله لاروی است که در هر دوره اندازه، تحرک و همچنین میزان حساسیت در مقابل استرس­های محیطی متفاوت می­باشد، درنتیجه میزان حساسیت لاروها در مرحله مختلف از همان‌گونه، در انجام تست­های سمیت در بسیاری از مطالعات مقایسه می­گردد (2). بارناکل­ها سخت پوستانی کفزی، دارای جایگاهی آهکی می­باشند که در حالت بلوغ ساکن­اند و با پایه­ای خود را به اجسام داخل آب می­چسبانند. این جانوران در حالت بالغ تک­پایه­اند به این معنا که آن­ها هر دو اندام تناسلی نر و ماده را دارا می­باشند. بارناکل­ها در اقیانوس‌ها، دریاها، بعضی دریاچه­ها و مصب رودخانه­ها و یا به‌عبارت‌دیگر در آب­های شور و لب‌شور و در سطوح مختلف از عمق چند هزار متری تا مناطق فوق جزرومدی پراکنده‌اند چرخه زندگی بارناکل­ها معمولاً شامل دو مرحله می­باشد، مرحله لاروی با شنای آزاد و مرحله ثابت. مانند همه سخت­پوستان، بدن بارناکل در اسکلتی که از کیتین ساخته‌شده پوشیده می­شود بارناکل­ها هنگامی‌که تخم­ها از مرحله تکاملی جنینی­شان عبور می­کنند و سر از تخم بیرون می­آورند به‌عنوان لارو شناگر وارد مرحله­ی پلانکتونی می­شوند. مرحله ناپلیوسی، اولین مرحله لاروی است که خود دارای شش مرحله می­باشد و پس از گذر از این مراحل لاروی به‌وسیله دگردیسی قبل از استقرار به لارو دیگری موسوم به سیپریس تبدیل می­شود و سپس به‌وسیله دگردیسی بعد از استقرار به‌صورت یک فرد جوان بر روی سطح مستقر می­گردد (13).

بارناکل­ها، در میان جانوران بی‌مهره به دلیل داشتن تولیدمثل فراوان، لارو آن­ها همیشه در دسترس می­باشد و از موفق­ترین فولینگ­های (fouling) بی­مهره هستند­(4). اغلب گونه­های بارناکل به‌آسانی قابل‌شناسایی‌اند همچنین پراکنش گسترده آنها، اجازه مقایسه میان مناطق و زمان­های مختلف را می­دهد. به دلیل چرخه زندگی دریایی معمول و قابل‌شناسایی، داشتن مراحل لاروی پلانکتونی و ثابت، آن­ها را به گونه­های مناسبی به‌عنوان مدل­های اکولوژیک و مانیتورکننده­های زیستی در مطالعات مربوط به پایش اکوسیستم­ها تبدیل کرده است (1).

این سخت‌پوستان هم ازنظر اقتصادی و هم ازنظر اکولوژیک حائز اهمیت می­باشند به‌طوری‌که آنها از یک‌سو به‌عنوان گونه­های بنیادی در چرخه­ی غذایی مناطق بین جزرومدی و از سوی دیگر به‌عنوان موجودات بیوفولینگ محسوب می­شوند(7). ازآن‌جهت که در اکوسیستم­های دریایی بارناکل­ها با آزادسازی انبوه لارو مورد تغذیه پلانکتون­خوارها به‌خصوص نرم­تنان و در مرحله بالغ مورد تغذیه ماهیان کف­زی قرار می­گیرد، اهمیت حضور بارناکل­ها در اکوسیستم برای ادامه سیکل زندگی بسیاری از جانداران دریایی ضروری می­باشد. شناخت مراحل حساس بارناکل­ها در پاسخ به تغییرات زیست‌محیطی در زیستگاه‌های جزرومدی می­توان آن را به‌عنوان مدل برای درک اثرات تغییرات آب و هوایی در توزیع گونه‌ها دانست (4).

مرزه ریشینگری (Satureja rechingeri)  گیاه بومی ایران است که بطور وسیعی در بخشهای شمالی کشور گسترش دارد این گیاه متعلق به جنس satureja و خانواده  Lamiaceaeبوده و در طب سنتی این گیاه به‌عنوان ضد درد و ضد عفونت معروف است (3) این گیاه در غرب و جنوب کشور نیز دیده میشود.

اگرچه گیاهان معطر عمدتاً در مصارف غذایی، آرایشی و بهداشتی بکار می­روند اما چنانچه طی آزمایشات و تحقیقات علمی، خواص و اثرات دارویی نیز برای آنها ثابت‌شده، در زمره گیاهان دارویی قرار می­گیرند. استفاده از گیاهان معطر به‌عنوان دم‌کردنی‌های گیاهی، ادویه و چاشنی­های غذایی و همچنین منبع تهیه انواع اسانس­ها و عصاره­ها از دیرباز رایج و مرسوم بوده است. برخی از اسانس­های گیاهی دارای خواص حشره­کش، ضد­آفات، ضد­قارچ، ضد باکتری، ضدویروسی، و بعضاً ضد­اکسیدان می­باشند (11).

هدف اصلی ما از این مطالعه بررسی سمیت گیاه مرزه روی مراحل مختلف لاروی به‌عنوان مدل مطالعه می‌باشد و تابه‌حال اثر سمیت این اسانس بر روی لارو بارناکل کار نشده است.

مواد و روشها

اسانس­گیری: گیاهان (قسمت برگ) جمع‌آوری‌شده در سایه و دمای مناسب خشک گردید. سپس گیاه را با دستگاه آسیاب پودر کرده سپس 50 گرم از پودر خشک گیاه را درون بالن مربوط به دستگاه کلونجر (Clevenger) ریخته و حجم بالن با آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. جریان آب سرد را بازکرده و مقداری آب مقطر از انشعاب بالا ریخته شد که لوله جانبی کاملاً پر شود و سپس هیتر روشن گردید.اسانس­گیری3 تا 4 ساعت طول کشید. اسانس جمع‌آوری‌شده در ظروف تیره و  شیشه­ای دربسته نگه‌داری شد. ظروف حاوی اسانس در دمای چهار درجه سانتیگراد تا زمان استفاده در یخچال نگه‌داری گردید (6).

شناسایی ترکیب اسانس: برای آنالیز GC-MS از دستگاه Thermoquest-Finnigan Trace GC-MS مجهز به ستون DB-1 به طول 60 متر و قطر 25/0 میلی‌متر و ضخامت لایه 25/0 میکرومتر استفاده شد. دمای آون از 60 درجه سانتی­گراد تا 250 درجه سانتی‌گراد با سرعت 4 درجه سانتی‌گراد بر دقیقه افزایش یافت. از گاز هلیم با سرعت 1/1 میلی‌لیتر بر دقیقه و انرژی یونیزاسیون 70 الکترون‌ولت در طیف‌سنج جرمی جفت شده با گاز کروماتوگراف استفاده شد.

نمونه‌برداری بارناکل: بارناکل­های بالغ A. amphitriteچسبیده به قلوه‌سنگ‌هادرزمانی که آب دریا بیشترین جزر را داراستاز سواحل بندرعباس جمع‌آوری و به همراه آب دریا به آزمایشگاه زیست‌شناسی منتقل گردید.

نگهداری در شرایط آزمایشگاه: بارناکل A. amphitrite پس از انتقال به آزمایشگاه و حذف سایر گونه­های مزاحم، به‌خوبی با آب معمولی تمیز شدند. سپس بارناکل­های جداشده در ظرفهایی حاوی2 لیتر آب دریا با دمای27 درجه سانتیگراد و با شوری ppt 35 نگهداری و توسط پمپ اکسیژن هوادهی شدند. روزانه بارناکل­های به سنگ چسبیده به‌وسیله ناپلیوس آرتمیا با غلظت 7 ناپلیوس در میلی‌لیتر تغذیه شدند (9).

پرورش انبوه لارو جهت تست سمیت در مراحل مختلف لاروی

با ایجاد یک نقطه نوری مشخص در یک‌طرف ظرف حاوی بارناکل­ها در محیط نسبتاً تاریک لاروهای بارناکل­ها با استفاده پیپت پاستور پلاستیکی جمع­آوری و به ظروف کشت لارو انتقال داده شد لاروهای جمع‌آوری شده در مرحله­ی دوم ناپلیوسی بودند. محیط کشت لاروها حاوی آب دریا با شوریppt  35 می‌باشد محیط کشت لاروها حاوی فیتوپلانکتونهای Chlorella vulgaris و Chaetoceros calcitrans، با غلظت 105×2 سلول در میلی‌لیتر جهت تغذیه آنها بود. ظروف محیط کشت لاروی به مکانی با 27 درجه سانتیگراد و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انتقال داده (8). هر 24 ساعت یک‌بار وضیعت لاروها ازنظر مرگ‌ومیر، زمان و درصد رسیدن لاروها به مرحله بعد مورد ارزیابی قرارگرفت. مراحل مختلف لاروی از روی اندازه و شکل بدن، شاخک‌ها و آنتنولها توسط لوپ قابل‌شناسایی میباشد (10).

تست سمیت: جهت بررسی سمیت اسانس­ها ابتدا 200میکرولیتر از هر اسانس را وزن کرده و حجم آن توسط حلال دی متیل سولفوکسید به 1000میلی‌لیتر رسا­ندیم، سپس در پلیت­های 24 خانه­ای که دارای 24 چاهک است و از هر استوک 6 غلظت 50، 25، 5/12، 25/6، 125/3، 5/1 میکروگرم در میلی‌لیتر تهیه گردید. در ادامه به هر چاهک 1 میلی‌لیتر آب دریای اتوکلاو با شوری ppt 35 ریخته، سپس به درون هر چاهک 10 عدد لارو بارناکل با استفاده از لوپ و توسط پییت پاستور اضافه شد، بعد از 24 ساعت پلیت را زیر لوپ برده و تعداد مرده­ها و زنده­ها بررسی شد. لاروی که شنا نمی­کند مرده محسوب میشود (12) در هر مرحله لاروی این روش تکرار شد. هر غلظت با 3 بار تکرار انجام گرفت به دلیل سمی بودن حلال DMSO (Dimethyle sulfoxide) در هر پلیت یک ستون به‌عنوان کنترل در نظر گرفته و یک ستون نیز حاوی آب دریا و لارو بارناکل به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. درنتیجه با این روند، درصد مرگ­ومیر در هر غلظت محاسبه ­گردید.LC50  غلظتی از اسانس است که در آن 50 درصد جمعیت کشته شود.

مرتب کردن داده‌ها جهت انجام آنالیز‌های آماری و همچنین رسم نمودار‌ها در این تحقیق به‌وسیله‌ی نرم‌افزار Excell (Microsoft office 2010) انجام شد. همچنین تمامی آنالیز‌های آماری انجام‌شده در تحقیق پیش رو توسط نرم‌افزار آماری PASW® version 16 (SPSS 16) انجام پذیرفت. جهت مقایسه درصد کشندگی اسانس در غلظت‌های متفاوت، همچنین مقایسه مراحل مختلف لاروی جهت تعیین میزان حساسیت موردمطالعه در طی هر دوره از آزمایش از آنالیز یک‌طرفه (one-way ANOVA) استفاده گردید، همچنین برای محاسبه LC50 اسانس­ها با استفاده از برنامه probit analysis که یکی از برنامه­های تحت  spssمی­باشد با بازه اطمینان 95 درصد محاسبه گردید. 

نتایج 

در بررسی ترکیب شیمیایی اسانسrechingeri  S.از بین ترکیبات شناسایی شده کارواکرول به میزان 3/80 درصد، بیشترین مقدار از حجم اسانس را به خود اختصاص داد (جدول1).

 

جدول 1- نوع و میزان ترکیبات اسانس (درصد) گونه  S. rechingeri

 

 

اثر سمیت غلظت­های اسانس گونه S. rechingeri بر مراحل مختلف لاروی بارناکل اختلاف معنی‌داری نشان می­دهد­. نتایج مطالعات ما نشان می­دهد که مراحل 5 و 6 لارو بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل دارد و همچنین مرحله 2 لارو بارناکل مقاومترین حالت را نسبت به سمیت اسانس S. rechingeri از خود نشان داد.

اسانس گیاه S. rechingeri  در غلظت­های مختلف سمیت متفاوتی نشان می­دهد به‌طوری‌که با افزایش غلظت اسانس سمیت آن نیز افزایش می­یابد­.­ بدین‌صورت که در غلظت 5/1 میکروگرم بر میلی‌لیتر با درصد کشندگی بین0 تا 20­ کمترین سمیت را نشان میدهد (صفر درصد کشندگی برای مراحل 2و 3 و4 و 20 درصد کشندگی برای مراحل 4 و 5 لاروی­) و در غلظت 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر با درصد کشندگی بین 52 تا 100 درصد­ بالاترین میزان سمیت را نشان می­دهد (100 درصد کشندگی برای مراحل­ 5 و­6 و 52 درصد کشندگی برای مراحل­2) )شکل1).

نتایج (شکل 2) نشان می­دهد که اختلاف معنی­داری در ­LC50­ بین مراحل مختلف لاروی بارناکل گونه amphitrite­A.  وجود ­­دارد(شکل3) اما بین مرحله 5 و 6 ناپلیوسی تفاوت معناداری یافت نشد (p<0.05) (جدول­2).

مقدار LC10,15 در گیاه S. rechingeri  به ترتیب 28/3 و 97/4 میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحلهII  ناپلیوسی و 87/0 , 26/1 میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحله VI ناپلیوسی میباشد. همچنین LC95,99 به ترتیب 38/461 و 05/870 میکروگرم بر میلی‌لیتر در ناپلیوسII و 39/77 , 09/220 میکروگرم بر میلی‌لیتر در ناپلیوس مرحله VI  است که این مقایسه‌ها نشان می‌دهد در LC  های مختلف مرحله II لاروی از مقاومت بیشتری برخوردار میباشد( جدول 3).

 

 

شکل 1- مقایسه مربوط به اثرات غلظت های مختلف اسانس گیاه S. rechingeri بر مراحل مختلف لاروی بارناکل و مقایسه مراحل ناپلیوسی با یکدیگر. آنتنک‌ها نشانه‌ی انحراف معیار و حروف غیر‌مشابه نشان‌­دهنده‌ی تفاوت معنی‌دار بین غلظت‌‌های متفاوت اسانس می‌باشد.

 

شکل 2- مقایسه LC50 بین مراحل مختلف لاروی در گیاه S. rechingeri. آنتنک‌ها نشانه‌ی انحراف معیار و حروف غیر‌مشابه نشان‌ دهنده‌ی تفاوت معنی‌دار بین گونه‌های متفاوت گیاه می‌باشد

 

شکل 3- مراحل مختلف لارو بارناکل A.amphitrite 

جدول 2- مقایسه LC50 گونه   S. rechingeriدر مراحل مختلف لاروی

LC50 (µg.mL-1) در مراحل مختلفی ناپلیوسی

نام گیاه

 

مرحله

VI

مرحله

V

مرحله

IV

مرحله

III

مرحله

II

S. rechingeri

 

20/6

89/6

96/13

52/24

64/28

               

 

جدول 3 -نتایج اثر سمیت اسانس­ گونه گیاهی S. rechingeriبر مراحل مختلف لاروی A.amphitrite  (g/mlµ

VI ناپلیوس

V ناپلیوس

IV ناپلیوس

III ناپلیوس

II    ناپلیوس

دوز کشنده

نوع اسانس

نام گونه

 

87/0

94/0

049/2

01/3

28/3

LC10

S. rechingeri

 

26/1

37/1

95/2

50/4

97/4

LC15

 

20/6

89/6

96/13

52/24

64/28

LC50

A.

43/30

55/34

93/65

45/133

01/165

LC85

amphitrite

33/44

59/50

18/95

25/199

72/249

LC90

 

39/77

99/88

01/164

84/360

38/461

LC95

 

09/220

70/256

05/455

43/862

05/870

LC99

 

                   

 

 

بحث و نتیجه‌گیری 

نوع گیاه و نوع موجود موردمطالعه در غلظت به‌کاربرده شده برای کشتن 50 درصد از موجودات متفاوت می­باشد و این به دلیل ترکیبات متفاوتی که هر اسانس دارا­ست.ارزیابی آزمون سمیت گیاه جنس Satureja  این واقعیت را بازگو می‌کند که دارای اثر سمیت بالایی است. نتایج حاصل از محاسبه اثر سمیت غلظت­های اسانس بر مراحل مختلف لاروی بارناکل اختلاف معنی‌داری نشان می­دهد 20/6-LC50  میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحله 6 ناپلیوسی و 64/28- LC50 میکروگرم بر میلی‌لیتر در مرحله 2 لاروی نشان‌دهنده این است که مراحل 5و 6 لارو بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل دارد و همچنین مرحله 2 لارو بارناکل مقاومترین حالت را نسبت به سمیت اسانس S. rechingeri از خود نشان داد. در این تحقیق با مشاهدهLC50  در مراحل مختلف لاروی بارناکل مشخص شد که هر چه مراحل رشد و نمو لاروی به سمت جلو می‌رود مقدار­ LC50 کمتری از خود نشان داد و در غلظتهای پایین‌تری باعث مرگ 50 درصد از لاروها شد. 

میزان مرگ‌ومیر در غلظتهای مختلف از 5/1 تا 50 میکروگرم در میلی‌لیتر اسانس با توجه به افزایش غلظت افزایش پیدا می­کند (0.05P<). در غلظت 50 میکروگرم در میلی­لیتر، مرحله II لاروی در گونه گیاهی,S. rechingeri بالای 50 درصد مرگ‌ومیر مشاهده شد. در غلظتهای پایین 3 میکروگرم در میلی‌لیتر نیز درصد مرگ‌ومیر پایین­تر­20 درصد بود. همچنین در غلظت 5/1میکروگرم در میلی‌لیتر در مرحلهII  ناپلیوسی گونه­ی سمیتی مشاهده نگردید.

ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس­های گیاهی برحسب منطقه جغرافیایی رویش، سن گیاه در هنگام تهیه اسانس، شرایط محیطی و فصلی، نوع کشت، زمان برداشت، روش خشک‌کردن و استخراج اسانس، اسانس­گیری اندام­های مختلف، مرحله رشد و در نهایت تفاوت ژنتیکی گیاه می­تواند تغییر کند (5). ترکیبات عمده گونه­های جنس مرزه از مونوترپن­های فنلی مثل تیمول و کارواکرول میباشد که اغلب به همراه گاماترپین، پاراسمین و لینالول وجود دارند و این گروه از ترکیبات فنلی دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی میکروبی هستند. مهم‌ترین ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه رشینگری شامل کارواکرول بیش از 90 درصد، پاراسیمن، گاما ترپینن، لیمونن، 1و 8 سینئول، اوژنول، میرسن، آلفاتوژن می­باشد. کارواکرول بعنوان ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل تکوینی می­باشد به همین جهت از فعالیت بیولوژیکی قابل‌توجهی برخوردار می­باشند.

کارواکرول حالت مایع و بوئی شبیه به تیمول دارد. وزن مخصوص آن در گرمای 25 درجه 9751/0 است. در گرمای صفر درجه منجمد می‌گردد. عملاً در آب غیرمحلول ولی به مقادیر زیاد در الکل و اتر حل می‌شود. کارواکرول اثر ضدعفونی کننده دارد و در سنتز بعضی مواد آلی مورد استفاده قرارمی‌گیرد.چنانچه در بیشتر مطالعات از آرتمیا و دافنی به‌عنوان مدل مطالعه استفاده میشود اما برخی از گونه­های بارناکل مانند A. amphitirte در شرایط آزمایشگاهی می‌توان نگهداری کرد. تمام مراحل لاروی در زمان کوتاه 4 تا 11 روز می‌تواند انجام گیرد و از تمامی مراحل میتوان در تست‌های سمیت و مقایسه حساسیت مراحل مختلف لاروی و همچنین در ارزیابی زیستی به‌عنوان یک مدل مطالعاتی استفاده کرد (8). کیو و همکاران در سال 2005 اثر سمی مس بر رشد مراحل مختلف لاروی بارناکل گونه Balanus amphitriteو مقایسه حساسیت سه مرحله لاروی در برابر مس موردبررسی قراردادند. نتایج نشان داد کاهش رشد در همه مراحل رخ‌داده و ناپلیوس II بیشترین حساسیت را نسبت به مراحل دیگر لاروی دارد و این مرحله برای انجام تست سمیت استفاده می­گردد اما نتایج مطالعات ما حاکی از آن است که مراحل 5 و 6 لارو بارناکل حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مراحل دارد و همچنین مرحله 2 لارو بارناکل مقاومترین حالت را نسبت به سمیت اسانس گونه گیاهی S. rechingeri از خود نشان داد اما ازآنجایی‌که تعداد بیشتری از ناپلیوس II در دسترس می­باشد و بارناکل­های بالغ تعداد انبوهی ناپلیوس II زنده تولید می­کنند همچنین دسترسی سریع در مدت‌زمان کوتاه برای رسیدن به این مرحله، بیشتر برای انجام تست سمیت استفاده می­شود. از طرفی با انجام کشت انبوه و مرگ‌ومیر تعداد زیادی از ناپلیوس­ها در حین رشد و نمو و رسیدن به مراحل بعدی تحت شرایط آزمایشگاهی از تعداد لاروها کاسته شده و به دلیل بزرگ شدن و نشست لاروها به کف و کم‌تر شدن پاسخ مراحل بالاتر به نور­گرایی، انجام تست سمیت مشکل‌تر شده به همین علت بیشتر از مرحله II ناپلیوسی برای انجام تست‌های سمیت استفاده می­شود.

1-      Anil, A. C., and Dattesh, D., 2000. Infuence of temperature on the starvation threshold of nauplii of the barnacle Balanus amphitrite (Cirripedia: Thoracica), Indian Journal of Marine Sciences, 29, PP: 69-722.
2-      Chan, BBK., Prabowe, RE., Lee, K.S., 2009. Crustacean fauna of Taiwan: barnacles, Vol 1- Cirripedia, Thoracica excluding the Pyrgomatidae and Acastinae. Taiwan: National Taiwan Ocean University Press, 298p.
3-      Anil, A. C., and Desai, D., 2001. Larval development and metamorphosis in Balanus amphitrite Darwin (Cirripedia; Thoracica): significance of food concentration, temperature andnucleic acids, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 263, PP: 125–141.
4-      Dehkordi, S., Tajik, H., Moradi, M., and Khalighi-Sigaroodi, F., 2010. Chemical composition of essential oils in Zataria multiflora Boiss. From different parts of Iran and their radical scavenging and antimicrobial activity, Food and Chemical Toxicology, 48, PP: 1562–1567.
5-      Dionı´sio, M., Rodrigues, A., and Costa, A., 2014. A description of the larval development of Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916) reared in the laboratory. Helgol Mar Res, 68, PP: 89–9.
6-      Epifanio, C. E., 1971. Effects of dieldrin in seawater on the developmentof two species of crab larvae, Leptodius floridanus and Panopeus herbstii, Marine Biology, 11, PP: 356–362.
7-      Koryakova, M., and Korn, O., 1993. Using barnacle larvae for evaluation of the toxicity of antifouling paints compounds, Russian Journal of Marine Biology, 19, PP: 212-216.
8-      Lin, X., Lu, Y., Ch, Y., and Ye, Y., 2009. Toxicity of crude extracts from several terrestrial plants to barnacle larvae on mangrove seedlings. Ecological Engineering, 35, PP: 502–510.
9-      Marechal, J. P., and Hellio, C., 2011. Antifouling activity against barnacle cypris larvae: Do target species matter (Amphibalanus amphitrite versus Semibalanus balanoides)? International Biodeterioration and Biodegradation Society, 65, PP: 92-101.
10-   Moghaddama, M., Khaleghi, M., Ghasemi, G. H., Pirbalouti, A., Mehdizadeh, L., and Ghaderi, Y., 2015. Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L) fruits during stages of maturity. Industrial Crops and Products, 70, PP: 163–169
11-   Nasrolahi, A., Sari, A., Saifabadi, S., and Malek, M., 2007. Effects of algal diet on larval survival and growth of the barnacle Amphibalanus (=Balanus) improvises Journal of the Marine Biological Association of the UK, 87, PP: 1227-1233.
12-   Olmedo, R. H., Asensio, C. M., and Grosso, R. N., 2015. Thermal stability and antioxidant activity of essential oils fromaromatic plants farmed in Argentina. Industrial Crops and Products, 69, PP: 21–28.
13-   Piazza, V., Roussis, V., Garaventa, F., Greco, G., Smyrniotopoulos, V., Vagias, S., and Faimali, M., 2011. Terpees from the Red Alga Sphaerococcus coronopifolius Inhibit the Settlement of Barnacles, Marine Biotechnology, 13, PP: 764-772.
14-   Qiu, J. W., Thiyagarajan, V., Cheung, S., and Qian, P. Y., 2005. Toxic effects of copper on larval development of the barnacle Balanus Amphitrite, Marine Pollution Bulletin, 51, PP: 688–693.
دوره 30، شماره 4
بهمن 1396
صفحه 383-390
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1395
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1396