نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی

2 گروه شیلات دانشگاه تهران

3 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

5 کارشناس مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر (شیلات گیلان)، رشت

چکیده

در این مطالعه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی 363 نمونه ماهی سفید دریای خزر، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum صید شده از رودخانههای چلوند، خالهسرا ، سفیدرود، خشکرود، شیرود، تالابانزلی و نیز سواحل چالوس و بندر ترکمن مورد مقایسه قرار گرفت. نمونه ها پس از صید به صورت تازه به آزمایشگاه منتقل شدند. و تعداد 36 صفت ریختسنجی و نه صفت شمارشی آنها ثبت شد. دادهها با استفاده از آنالیزهای واریانس یکطرفه (One-Way ANOVA)، گروهبندی دانکن، تحلیل همبستگیکانونی (CVA) و آنالیز خوشهای (CA) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیتهای مورد مطالعه در 30 صفت ریخت سنجی و دو صفت شمارشی دارای تفاوت معنی دار بودند (05/0p < ). نتایج تحلیل همبستگی کانونی جمعیتهای مورد مطالعه را تا حدودی از یکدیگر تفکیک کرد. همچنین تحلیل خوشهای، جمعیت چالوس را به تنهایی در یک خوشه و جدا از سایر جمعیتها قرار داد. در کل عملکرد صفات ریختسنجی در تفکیک جمعیت ها بهتر از صفات شمارشی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of morphometric and meristic characteristics of Caspian Kutum, Rutilus kutum (Kamensky, 1901) in the south Caspian Sea Basin

نویسندگان [English]

  • Keyvan Abbasi 1
  • Atta Mouludi-Saleh 2
  • soheil Eagderi 3
  • Alinaghi Srpanah 4
  • Mehdi Sobhani 5

2 University Of Tehran

3 University of Tehran

4 Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran

5 Expert of Caspian Sea Bony Fishes Restocking Center (Guilan Fisheries), Rasht

چکیده [English]

In the present study, the morphometric and meristic characteristics of 363 specimens of Rutilus kutum (Kamensky, 1901) collected from the Chelvand, Khalehsara, Sefid, Khoshk, Shir rivers and Anzali wetland, Chalous and Torkeman shores in the south Caspian Sea Basin were compared. All caught specimens were freshly transferred to the laboratory. In the Lab some 36 morphometric and nine meristic characters were measured and recorded. After standardization all data were analyzed using One-Way ANOVA, Duncan test, Canonical variate Analysis (CVA) and Cluster Analysis (CA). The results showed significant differences in 30 morphometric and two meristic traits between the studied populations (p < 0.05). The CVA was able to separate the studied populations and CA placed the Chalous populaion in a cluster separately from the others. Generally, the performance of the morphometric traits was superior to meristics in discrimination populations.
Generally, the performance of the morphometric traits was superior to meristics in discrimination populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Kutum
  • Caspian Sea
  • Morphometric traits
  • Canonical variate analysis