نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه. ارومیه

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

چکیده

آسیب ناشی از تنش حرارتی در بیضه‌ها یکی از علل ناباروری در مردان و اغلب پستانداران محسوب می‌شود. پپتیدهای زیست فعال فعالیت ضد اکسایشی قوی در برابر رادیکال‌های آزاد و گونه‌های اکسیژن فعال دارند. در این مطالعه، 42 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به6 گروه 7تایی شامل: گروه اول: شاهد (دمای 22 درجه سانتی‌گراد)، گروه دوم: پپتید زیست فعال ( 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی، روزانه)، گروه سوم: تحت شوک حرارتی 43 درجه‌ سانتی‌گراد، گروه های چهارم، پنجم و ششم تحت شوک حرارتی‌43 درجه سانتی‌گراد به همراه تیمار با پپتید زیست فعال با دوز 5 ، 10 و 20 میلی-گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تقسیم شدند. بعد از اتمام دوره تیمار( 45روز)، بافت بیضه به منظور بررسی‌های بافت‌شناسی و بیوشیمیایی جداسازی شد. آسیب شناسی بافتی، تخریب بافتی گسترده‌ای را به دنبال القاء تنش حرارتی در بافت بیضه نشان داد. تنش حرارتی سبب افزایش معنی‌دار نیتریک اکساید گردید(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Sardine- drived (Sardinella sp.)Bioactive peptides on seminiferous tubules Following Heat Stress Induction in Mature Male Rat

نویسندگان [English]

  • mahsa valizadeh 1
  • vahid nejati 2
  • Ali ShalizarJalali 3
  • Ebrahim Hoseein Najdegerami 2
  • Gholamreza Najafi 3

1 urmia university.urmia

2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Damage due to thermal stress in the testicles is one of the causes of infertility in men and most of the mammals. Bioactive peptides have potent antioxidant activity against free radicals and reactive oxygen species. In this study, animals were randomly categorized into 6 groups; group 1 served as a control(22 ◦C), group 2 was a bioactive peptide(10 mg kg-1 day, oral gavage, respectively) , group 3 was a heat-stressed (43 ◦C), groups 4,5 and 6 were heat-stressed(43 ◦C) along with bioactive peptides (5, 10 and 20 mg kg-1 day, oral gavage, respectively). After treatment (45 days), the testes were separated for histological and biochemical studies. Histopathological analysis revealed severe testicular damage following heat stress induction. Heat stress increased nitric oxide significantly(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • heat stress
  • oxidative Stress
  • Antioxidants
  • male reproductive system
  • Rat