شناسایی پناهگاه‌های اقلیمی گونه بز وحشی (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) در اقلیم آینده ایران به منظور حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 هیات علمی (دانشیار)، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

تهدیدات انسانی در طول چندین دهه اخیر تاثیرات منفی زیادی بر جمعیت‌های سمداران ایران داشته‌است. این درحالی است که تغییر اقلیم نیز می‌تواند به واسطه تغییر شرایط کنونی زیستگاه این گونه‌ها میزان آسیب‌پذیری آنها را دو چندان افزایش دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر زیستگاه‌های مطلوب بز وحشی (Capra aegagrus)، میزان جابه‌جایی کنونی آن و نحوه پراکنش آینده این گونه تحت دو سناریوی اقلیمی خوش‌بینانه و بد‌بینانه (RCP126 و RCP585) در بازده زمانی 2061 تا 2080 در سراسر ایران با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (MaxEnt) است. در این بررسی از 32 متغییر محیطی در چهار گروه نقشه‌های توپوگرافیک، اقلیمی، کاربری اراضی و پوشش زمین بهره گرفته شده‌است. نتایج این بررسی نشان داد که زیستگاه‌های مطلوب این گونه در ایران هم اکنون 30 درصد از سطح زیستگاه‌های کل کشور را شامل می‌شود، این در حالیست که این میزان زیستگاه در آینده به 26 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به ترتیب در سناریوهای خوش‌بینانه و بد‌بینانه 26/10 و 73/9 درصد زیستگاه‎های زمان حال در آینده از بین خواهد‌رفت. نتایج بیان‌گر این مسئله است که فاکتور‌های انحراف معیار ارتفاع، شیب و فاصله از مناطق حفاظتی به عنوان تاثیرگذارترین فاکتور‌ها و حداقل دمای سردترین ماه و میانگین دمای گرم‌ترین فصل به عنوان کم اهمیت‌ترین فاکتور‌ها در مطلوبیت زیستگاه برای گونه در زمان حال و آینده معرفی شده‌است. این موضوع تا حدودی با سایر بررسی‌های صورت گرفته در مورد زیستگاه پازن در فصول مختلف سال و در مناطق مختلف ایران مشابه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of climate sanctuaries of wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in the future climate of Iran for conservation

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Faghih-sabzevari 1
  • Azita Farashi 2

1 Master student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Associate professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

The human threats have had many negative effects on the population of Iranian ungulates in recent decades. However, climate change can increase the vulnerability of these species by doubling the current habitat conditions. The purpose of this study, investigate of the effect of climate change on the favorable habitats for the wild goat (Capra aegagrus), the current species displacement rate and, How the future distribution of this species under two climate scenarios, optimistic and pessimistic (RCP126 and RCP585) in time efficiency of 2061 to 2080 throughout Iran using the Maximum Entropy (MaxEnt) method. In this study, we use 32 habitat variables in four groups of topographic maps, climate, land use, and land cover. The results of this study show that the favorable habitats of this species in Iran now comprise 30% of the total habitats of the country. However, this amount of habitat will be reduced to 26% in the future, and in optimistic and pessimistic scenarios, 10.26% and 9.73% of the present habitats will be destroyed in the future, respectively, Also the results show that factors of altitude, slope, and latitude have a significant effect on the rate of reduction or conservation of desirable habitats of this species so that the results of modeling show the distribution of this species in the western and northwestern parts of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Wild goat
  • Habitat desirability assessment
  • MaxEnt
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 202-216
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1400