بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه شترمرغ (‌ Struthio camelus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران

2 دانشیار آناتومی و جنین شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.

چکیده

خلاصه

شتر مرغ ( Struthio Camelu) پرنده‌ای است که به دلیل داشتن خصوصیاتی هم چون مقاومت زیاد در برابر شرایط اقلیمی متفاوت، ویژگی‌های تغذیه‌ای و کیفیت منحصر بفرد فرآورده‌های آن، سبب شده تا تولیدکنندگان به فکر پرورش و تکثیر شترمرغ در سطح انبوه و به شکل صنعتی باشند. از این رو محققان نیز برای ارتقای بیشتر صنعت پرورش این پرنده و افزایش بهره‌وری تولید، تحقیقات زیادی را درباره دستگاه‌های مختلف شتر مرغ انجام داده‌اند امّا تا بحال در زمینه دستگاه گوارشی بخصوص ساختار روده کوچک مطالعه‌ای انجام نشده است. بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه‌های شترمرغها بپردازیم. برای انجام این مطالعه از جوجه شترمرغ‌های 5 ، 15 و 30 روزه، و از هرکدام 6 نمونه استفاده گردید. همه جوجه‌ها در یک اتاق گرم با کفپوش پلاستیکی تخته‌دار و با یک جیره اولیه تغذیه شدند که مطابق با استانداردهای پرورش شترمرغ بود. جوجه‌های هر دوره سنی در پایان بیهوش و روده کوچک جهت مطالعه مورفولوژیکی و هیستومورفومتری استخراج و داده‌های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که وزن و طول روده کوچک، ارتفاع و عرض کرک، عمق و عرض کریپت، تعداد سلول‌های جامی شکل، ضخامت لایه‌های عضلانی و سروزی در هر سه دوره مورد مطالعه، افزایش یافته و در روز 30 این افزایش معنی‌دار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت پرورش بهتر جوجه شتر مرغ‌ها تا روز 30 از نظر تغذیه‌ای باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological and histomorphometric study of small intestine in ostrich chicks (Struthio camelus)

نویسندگان [English]

  • ghodrat ebadimanas 1
  • Gholam reza Najafi 2

1 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Associate professor of Anatomy and Embryolgy, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University

چکیده [English]

Abstract

Today, ostriches are bred industrially due to their different characteristics and the unique quality of their products. Many studies have been done to increase the productivity of this bird, but no studies have been done on the morphology and tissue of the small intestine. Therefore, the aim of this study was to investigate the morphology and histomorphometry of the small intestine in ostrich chicks. For this study, ostrich chicks of 5, 15 and 30 days, and 6 samples each were used. All the chicks were fed in a warm room with a plastic plank floor and an initial ration, which met ostrich breeding standards. At the end of each age, chickens were anesthetized and small intestine was extracted for morphological and histomorphometric study. The data were evaluated using SPSS software and ANOVA test. The results showed that the weight and length of the small intestine, height and width of villi and crypt, number of goblet cells per in square millimeter, muscle layer and thickness of serous layer in the all three periods increased, but this increase was significant only on 30 day. Therefore, we conclude that the development of the small intestine in ostrich chicks occurs in the first month of life and for their better breeding, special attention should be paid to nutrition during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small intestine
  • Histomorphometric
  • Morphological
  • Ostrich
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 342-357
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401